Mahkeme süreci nasıl işler ?

Mahkeme süreci nasıl işler
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazımızda " Hukuk davalarında mahkeme süreci nasıl işler ? Sorusunu cevaplayacağız.

Hukuk Davalarında Mahkeme Süreci

Bilindiği üzere hukuk davaları,mahkemelere verilecek bir dava dilekçesi ile başlar.

Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. (HMK 118)

Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

Dava dilekçesi ile dava açıldıktan sonra,dosya hukuk mahkemelerinden birine tevzi edilir.Tevzi edilen mahkeme davaya bakacak mahkemedir.

Dava dilekçesini alan mahkeme,tensip kararı alır ve mahkeme sürecinde yapılacaklara ilişkin kararlar alır bu aşama duruşmasız olarak mahkemece alınan kararları ihtiva eder.

Tensip kararı mahkeme sürecinin yol haritasıdır.Genellikle matbu olarak hazırlanmaktadır.

Tensipten sonra  toplanması talep edilen delil ve belgelere ilişkin ilgili yerlere yazılar yazılır.

Aynı zamanda tensip kararı ile dava dilekçesi yasada belirlenen şartlara uygun ise,davacıya tebliğine karar verilir ve dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir.

Dava dilekçesinin davalıya tebliği ile cevap süresi başlamış olur.

Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir. (HMK 126)

Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden
itibaren iki haftadır. (HMK 127)

Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır. (HMK 128)

Cevap dilekçesinden sonra mahkeme süreci cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi ile devam eder.

Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir.(HMK 136)

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır.

Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam
olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için
gereken işlemleri yapar.

Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder.

Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus
olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir. (HMK 140/4)

Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. (HMK147/1)

Bu aşama bildiğimiz anlamda duruşma aşamasıdır.Celseler halinde duruşma devam eder.

Hâkim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir.

Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı
gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara bildirir.

Dosya tamamlandıktan yani tekemmül ettikten sonra hakim tarafından karar verilerek davanın taraflarına tefhim veya tebliğ edilerek bildirilir.Ve ilk derece yargılama aşaması sona ermiş olur.

Hukuk davalarında " Hukuk davalarında Mahkeme süreci nasıl işler ?"  Sorusunu yanıtlarken değinilmesi gerekli bir ayrıntı ise sözlü yargılama usulüne ilişkindir.

Bazı hukuk davaları ise sözlü yargılamaya tabidir.Bu durumda ise mahkeme sürecinde;

Tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder.

Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir.

ETİKET: Mahkeme süreci nasıl işler

İLGİLİ BAĞLANTI: Başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir