Kazanılan davada avukatlık ücretini kim öder ?

kazanılan davada avukatlık ücretini kim öder
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kazanılan davada avukatlık ücretini kim öder ?

Avukatlık Kanunun 164'ncü maddesinde avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğ veya değer olarak tanımlanmıştır.

Avukatlık ücreti dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi olarak kararlaştırılabilir.Ancak bu değerin, dava veya hükmolunacak şeyin yüzde 25'ni aşmaması gerekir.

Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. 

Avukat yapacağı işin niteliğine ve sarf edilecek emeğe göre serbestçe ücretini talep edecek, müvekkili de bu talebi kabul ettiğinde akit tamamlanıp ücret sözleşmesi tamamlanmış olacaktır.

Bu sözleşmeye göre avukat müvekkilinden ücreti talep hakkına sahiptir

Avukat ile müvekkili arasında hukuki yardım karşılığı akdedilen sözleşmenin karşılığı olan avukatlık ücreti her halükarda (Dava kazanılsa da,kaybedilse de) avukatın müvekkili öder.

Ancak burada kafa karıştırabilecek bir konu ise yargılamanın sonunda mahkeme tarafından hükmolunan vekalet ücretidir.Bu ücret yukarıda açıkladığımız vekalet ücretinden ayrıdır.

Buna ilişkin olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunun  330'ncu maddesine göre  " Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir. "

Görüldüğü üzere mahkemelerce hükmedilen vekalet ücreti davayı kaybeden tarafça ödenir.

Bu konuda bir başka tartışma konusu ise kazanılan davada vekalet ücretine avukat mı vekil mi hak kazanmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son fıkrasında “Dava sonunda
kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata
aittir.” hükmü getirilmiştir.

Yukarıda yer alan HMK 330'a göre ise taraf lehine vekalet ücreti hükmedilecektir.

Anayasa Mahkemesi'nin 2004/8 E. 2004/28 K. ve 2002/126 E. 2004/27 K. sayılı kararları ile şu görüş benimsenmiştir.

"Avukatların mesleklerini serbestçe ve herhangi bir kaygı
olmadan yapabilmeleri için yaptıkları hizmetin karşılığı olan makul bir ücret
almaları gerekir. Avukatla yapılacak sözleşmede ücret kararlaştırılırken,
dava sonunda karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretinin gözetilmesi
engellenmediğinden, itiraz konusu kuralla hak arama özgürlüğünün
kullanılmasının zorlaştırıldığından ya da itiraz konusu kuralın adalet
anlayışına aykırı olduğundan söz edilemez.  "

Bu karar da göz önünde bulundurulduğunda mahkemece hükmedilecek vekalet ücreti müvekkile ait olacaktır.Bu kararın mantığı da şu şekildedir;

" Müvekkili avukata emeğinin karşılığını sözleşme ile vermeyi
taahhüt etmiş ve avukat bu sözleşme gereği ücretini hak etmiştir.

Müvekkil davayı kazandığı takdirde kendi avukatına sözleşme gereği ödediği ücretin
hiç değilse tarifeye göre hükmedilecek kadarını geriye alabilecekken; bunun
da avukata verilmesi hakkaniyete, adalet anlayışına aykırı düşmektedir."

Kazanılan davada avukatlık ücretini kim öder ? Sorusunu yanıtladıktan sonra konu ile ilgili akla gelebilecek diğer soruları inceleyelim

Kaybedilen davada avukatlık ücreti nereye ödenir ?

Uygulamada ispat bakımından güçlük çekmemek adına, ptt veya banka hesabı aracılığıyla karşı tarafın avukatına ödeme yapılabilir.

Avukatlık ücreti ödenmezse ne olur ?

Avukatlık ücreti ödenmez ise alacaklı avukat tarafından aleyhe dava veya icra takibi yapılması söz konusu olabilir,bu da yeni yargılama veya takip masraflarına neden olacaktır.

Avukatlık ücreti ne zaman muaccel olur ?

 Yasada avukatlık ücretinin ne zaman muaccel olacağı konusunda açık bir hüküm bulunmamakla beraber, Avukatlık Kanunu'nun 171/1 maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2. maddesinde düzenlenen “ ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır hükümleri gereğince vekalet ücreti alacağının, üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir. (Yargıtay 13'ncü Hukuk Dairesi 2015/19231 esas , 2017/6255 karar) (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr )

İLGİLİ BAĞLANTI: Avukat ibraname örneği

ETİKET: Kazanılan davada avukatlık ücretini kim öder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir