Katılma yoluyla istinaf dilekçesi örneği

Katılma yoluyla istinaf dilekçesi


MADDE 348- (1) İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf yoluna asıl başvuran taraf, buna karşı iki hafta içinde cevap verebilir.
(2) İstinaf yoluna başvuran, bu talebinden feragat eder veya talebi bölge adliye mahkemesi tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma yolu ile başvuranın talebi de reddedilir.


…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

             …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

 

KATILMA YOLUYLA İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

 BULUNAN,CEVAP VEREN DAVACI/ DAVALI:

ADI VE SOYAD:

ADRES:

DAVALI/ DAVACI

ADI VE SOYADI :

ADRESİ :

KONU: …………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararına katılma yoluyla istinaf nedenlerimiz ve cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR:

Karşı tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır.Davacı taraf tam kusurludur ve bu yüzden boşanma davası açmaya da hakkı bulunmamaktadır. Evlendiğim tarihten itibaren bu güne kadar iyi bir aile hayatı için elimden geleni yapmama rağmen davacı, kendisine düşen görevleri yerine getirememektedir.

Eşim ile, … yılı …. ayında, üniversite eğitimi nedeniyle …..  bulunduğumuz sırada tanıştım, evlilik tarihi olan ….. tarihine kadar mutlu bir flört ve nişanlılık dönemi geçirdik. Evlilik yaşamında eşime karşı fedakar, özel günleri hatırlayan, sevgisini, özlemini dile getirebilen ve hatta eşim için gözyaşı dökebilen bir insan oldum.

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere evliliğin ilk günlerinden itibaren mizaç ve kültür uyuşmazlığı,sevgi saygı eksikliği söz konusu değildir ,şahsımın davacıya şiddet uyguladığı iddiası tamamen asılsız dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.Bu nedenle de dava dilekçesinde   belirtildiği üzere evlilik birliğinde huzursuzluk yaşanması ve ortak yaşamın devamının bu suretle imkansız hale gelmesi söz konusu değildir.

Dava dilekçesinde maddi manevi psikolojik şiddet iddiası bulunmaktadır.Davacı aynı konutta ikamet ettiğimiz sürece …. olarak görev yapmakta idi hal böyle iken bu eğitim seviyesinde ve görevde bir kişinin evlilik birliğini sarsacak derecede manevi ve psikolojik şiddete maruz kalması halinde tüm yasal yolları kullanacak bilgi , imkan ve kariyere sahip olmasına rağmen buna katlandığının kabulü ve izahı mümkün bir husus değildir.

Bunun yanında maddi şiddete maruz kaldığı iddia edilen davacının yine aynı sebeplerle herhangi bir darp ve cebir raporu almayışının bu hususta yasal bir başvurusunun bulunmayışının da kabulü mümkün değildir zira maddi manevi şiddet veya psikolojik baskı bulunmadığı yukarda davacının mektuplarında yer alan beyanlarından ve bu maddede belirttiğim nedenlerle açıkça anlaşılacaktır.

Davacı tarafından dinlenilen tanıkların taraflı olduğu ve beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır.Tanıkların kimliklerine bakıldığında açıkça anlaşılacaktır ki davanın tanığı olmak bir yana davanın tarafı olabilecek kimselerdir.Zaten söz konusu evliliğin bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de tanık olarak ifade veren kimselerin davacıyı yanlış yönlendirmeleri ve doldurmalarıdır.Belirttiğim üzere tanıkların doğruyu söylemediği mahkemede tarafımca dinlenilen tanıklar tarafından verilen beyanlara bakıldığında açıkça anlaşılmaktadır.Mahkemenin gerekçe göstermeksizin tarafımın değil de karşı tarafın yanlı tanıklarına itibar etmesi hukuki değildir. Ayrıca karşı tarafın tanıkların doğrudan görgü ve bilgiye dayalı herhangi bir bilgisi olmadığı açıkça ortadadır.Kuşkusuz ki dedikodu ve  duyumların mahkemece dikkate alınması mümkün olmamalıdır.

Müşterek çocuklarımızın beyanı alındığında çocuklar ayırt etme gücüne sahip olabilecek yaşta dahi değillerdi.Verdikleri ifadeden de daha önceden çalıştırıldıkları ve ifadeleri ezberledikleri açıkça anlaşılmaktadır.Bu beyanların hükme esas alınması hukuksuzdur.

Tanıklarım  ….. beyanlarında; evin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiğim özverili çabayı , ailemin bütünlüğünü sağlamak maksadıyla ilgili bir eş olduğumu ifade etmişlerdir.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve mevcut delillerle boşanmayı gerektirecek bir durum olmadığı evlilik birliğini devam ettirebileceğimiz çok açık ve nettir.

TALEP SONUCU :

Arz ve izah edilen sebeplerle; Katılma yoluyla istinaf talebimin kabulüne,

Yukarıda belirtilen sebeple ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak usul ve kanuna aykırı Mahkeme kararının kaldırılmasına ve taleplerim doğrultusunda karar verilmesini arz ve talep ederim.

EKLER :
Nüfus Kayıt Örneği

…Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararı

(KATILMA YOLUNA İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)                                                                                                    DAVACI/DAVALI


Katılma yoluyla istinaf dilekçesi İNDİR WORD

Katılma yoluyla istinaf dilekçesi İNDİR PDF

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir