İstinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği ceza

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

istinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği ceza 2019

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
….BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
….. MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

TEMYİZ YOLUNA

BAŞVURAN SANIK:

TEBLİĞ TARİHİ:

SUÇ : Temyiz taleplerim Hakkında

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARININ ÖZETİ : …. Mahkemesi’nin tarih, E. K. Sayılı kararında özetle; …. gerekçesiyle …. ne karar verilmiştir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

KARARININ ÖZETİ : …. gerekçesiyle …. Mahkemesi’nin E. K. Sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durumunun bulunmaması sebebiyle tarafımca yapılan istinaf başvurusu … Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesince reddedilmiştir.

AÇIKLAMALAR:

Yerel mahkemenin ve istinaf mahkemesinin anılan kararları usul ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

Suçu işlediğime dair mahkumiyete yeterli delil bulunmamasına rağmen cezalandırma yönünde karar verilmiştir.Dosya kapsamında mevcut olan lehime ve aleyhime bütün delillerin birlikte değerlendirildiğinde suçu işlenmediğim sabittir. Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2. maddesine göre yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde beraat kararı verileceği düzenlenmiştir.

Müşteki … tarihli dilekçesi ile şikayetçi olmadığını ifade etmiştir.Şikayet şartı gerçekleşmediği halde yargılamaya devamla mahkumiyet kararı vermiştir. Türk Ceza Kanununun 73. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8. maddesinde belirtilen koşullar oluştuğu halde kamu davasının düşürülmesi yerine mahkumiyet kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

İddianamede … suçundan cezalandırılma talep edilmesine rağmen mahkemece … suçuna ilişkin mahkumiyet hükmü kurulmuştur bununla birlikte yargılama aşamasında ek savunma alma yoluna gidilememiştir.

İddianamede bahsi geçen olay ve kabuller dışında olaylara dayanılarak hüküm kurulmuştur. Evrensel hukuk prensipleri gereği iddianamesiz ceza olmaz hükmüne açıkça aykırı karar verilmiştir.

Koşulları mevcut olmasına rağmen Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına ve ertelemeye karar verilmemiştir.

Şartları oluştuğu halde haksız tahrik indirimi uygulanmamıştır. Türk Ceza Kanununun 29. maddesine göre, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaktadır. Somut olayda haksız tahrikin yasal koşulları açıkça gerçekleşmesine karşın ilgili hükümler uygulanmayarak ceza tesisi yoluna gidilmiştir.

Şartları oluştuğu halde cezadan takdiri indirim yapılmamıştır.Türk Ceza Kanununun 62. maddesine göre sanık yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, verilecek cezadan 1/6 indirim yapılması gerekmektedir. Kanunda sayılan takdiri indirim nedenleri ise; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlardır.Cezada indirim yapılması gerekirken yasaya aykırı karar verilmiştir.

Eksik soruşturma nedeniyle delillerin tamamı toplanmamıştır. Ceza Muhakemesi Kanununun 160/2. maddesi gereğince Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.Ancak dinlenilmesini talep ettiğimiz … isimli tanık nedensiz olarak dinlenmemiştir.Toplanmasını talep ettiğim … delili ise … gerekçesi ile mahkemeye getirtilmemiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında hakkımda beraat kararı vermesi gerekirken, mahkumiyet kararı vermiştir.Usul ve yasaya aykırı  yerel mahkeme kararının bozulmasını talep ediyorum.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerle re’sen dikkate alınacak hususlar da dikkate alınarak yerel mahkeme tarafından verilen  hükme yönelik … Bölge Adliye Mahkemesi’nin …. Ceza Dairesi E. ve K. Sayılı kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Sanık

istinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği ceza İNDİR WORD

istinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği ceza İNDİR PDFİlgili yazılar

İstinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği hukuk.

İstinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir