İşten çıkarma dilekçesi

işten çıkarma dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İşten çıkarma dilekçesi hazırlanırken işveren tarafından dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan
işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir
sebebe dayanmak zorundadır.Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. (İş Kanunu md. 18)

Şartlarının varlığı halinde iş akdinin ihbar sürelerine uygun olarak feshedilmesi gerekmektedir.

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin
bir şekilde belirtmek zorundadır.(İş Kanunu md. 19)

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.(İş Kanunu md. 19)

Kanununda aranan diğer koşullarda incelenerek yasaya uygun olarak fesih bildiriminde bulunulmalı dilekçe örneği özel durumunuza uygun şekilde düzenlenmelidir.

İşten çıkarma dilekçesi

İŞ AKDİNİN FESHİ BİLDİRİMİ

 

Sayın Muhatap ;

Firmamız bünyesinde …./…/… tarihli belirsiz süreli iş akdi ile işe başladığınız bilinmekle,iş bu sözleşmeniz …….. nedenleriyle,4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesine uygun olarak bu yazının size tebliğ edilmesinden itibaren ….. hafta geçtikten sonra …../…../2019 tarihinde feshedilecektir.

Bugüne kadar gösterdiğiniz gayretlerden dolayı teşekkür eder, fesih nedeni ile işçilik haklarınızı almak üzere şirketimizin İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gereğini bildiririz.

Bu yazının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren sözleşmenizin feshedileceği tarihe kadar günlük 2 (iki) saat yeni iş arama izniniz olup bu izni ister ayrı ayrı isterseniz önceden haber vermek kaydıyla ve işten ayrılmanızdan önceki günlere rast getirerek toplu olarak kullanabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur. ……/…../20…

 

                                                                                                                                                     İmza/Kaşe

Ad Soyad

(İşveren)

 

 

Tebellüğ Eden:                                                  Tebliğ Eden:

Tarih:                                                                            Tarih:

İmza:                                                                            İmza:

 


İŞ AKDİNİN FESHİ BİLDİRİMİ

 

 

…/…/…

KONU : Belirsiz süreli iş akdinizin feshi bildirimidir.

 

Sayın ………,

Şirketimiz bünyesinde …./…/… tarihli belirsiz süreli iş akdi ile işe başladığınız bilinmekle,iş bu sözleşmeniz …….. nedenleriyle,4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesine uygun olarak bu yazının size tebliğ …../…../2019 tarihi itibariyle feshedilecektir.

Bugüne kadar şirketimize yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, fesih nedeni ile doğan ihbar tazminatınız ile kanundan kaynaklanan alacaklarınızı almak üzere şirketimiz muhasebe birimine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur. ……/…../20…

 

İmza/Kaşe

Ad Soyad

(İşveren)

İşten çıkarma dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.