İskan almayan müteahhite ihtarname örneği

İskan almayan müteahhite ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İskan almayan müteahhite ihtarname örneği

 

İHTARNAMEDİR

 

İHTAR EDEN…...:

ADRES:

IBAN NUMARASI:

KARŞI TARAF….:

ADRES:

KONU…………....: Müteahhidi olduğunuz …. Ada …. Parsel …. Paftada yer alan binanın iskan işlemlerinin tamamlanması,aksi halde uğradığım müsnet ve menfi zararların tazminini aksi halde yargı yoluna başvuracağımın ihtarı hakkında.

Sayın Muhatap;

…/…/…. tarihinde tarafınızla akdettiğim,kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve satış vaadi sözleşmenin teknik şartlar bölümü 18. maddesine göre ,yukarıda bilgileri verilen arazide inşa edilecek binanın …. nolu taşınmazını, …/…/… tarihinde tamamlayarak imara uygun olarak,kullanıma hazır olarak tarafıma teslim edeceğinizi taahhüt ettiğiniz.

Varılan bu mutabakat üzerine teslim tarihi olan …/…/…. tarihinde taşınmazı teslim borcunuzu yerine getirmediniz.Bunun yanında bu tarihte anılan bina halen inşaat aşamasında idi.

İnşaatın tamamlanmasının ardından …/…/… tarihinde taahhüt edilen bağımsız bölüm tarafıma teslim edilmesine karşın,binanın iskanı bu tarihte ve halen alınmamış olup,binanın kullanım ruhsatı da bulunmadığından imara aykırı durumdadır.Bu nedenle tarafımca anılan bağımsız bölüm kullanılamamaktadır.

Yapı kullanma izni alınmasının yükleniciye bırakıldığı hallerde, arsa sahibine bırakılan bağımsız bölümler fiilen arsa sahibine teslim edilmiş olsa dahi arsa sahipleri yapı kullanma izni olmayan bağımsız bölümleri kullanmaya zorlanamayacaklarından teslim aldıkları bağımsız bölümlerin fiilen oturularak kullanıldığı ya da arsa sahiplerince kiraya verilerek gelir elde edildiği yüklenici tarafından ileri sürülüp kanıtlanmadıkça yüklenici kararlaştırılan gecikme tazminatını ödemek zorundadır. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi  2018/3862 E.  ,  2018/4809 K.)

İzah edilen nedenlerle taşınmazın iskanının 30 gün içerisinde alınmasını akdi taktirde,ihtar tarihi itibariyle bağımsız bölümün, akdedilen satış vaadi ve kart karşılığı inşaat sözleşmesine uygun olarak teslimi yapılmadığından,teslim edileceği taahhüt edilen …./…/…. tarihinden itibaren uğradığım müspet ve menfi zarar olan …TL’nin yukarıda yer alan IBAN numaralı hesaba ödenmesini aksi halde icra takibi ve diğer yasal yolları kullanacağımı ihtaren bildiririm. .../.../...

 

Keşideci

İmza

Ad Soyad

Sayın Noter,

Üç nüsha olarak tanzim edilen işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafıma iadesini, bir nüshasının ise Noterlikçe saklanmasını talep ederim. .../.../...

Keşideci

İmza

Ad Soyad

 

İskan almayan müteahhite ihtarname örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir