İhtiyati tedbir istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi örneği

ihtiyati tedbir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İhtiyati tedbir kararına karşı istinaf başvurusuna ilişkin dilekçe örneği;

-Araç üzerine ihtiyati tedbire itiraz,

-Taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebi,

-İhtiyati tedbir kararına karşı itirazın nasıl yapılması gerektiği,

-Bölge Adliye Mahkemelerinin ihtiyati tedbire ilişkin verdiği örnek kararları içermektedir.

….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

(Gönderilmek üzere)

…..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Aile Mahkemesi sıfatıyla)

(Gönderilmek üzere)

….. AİLE MAHKEMESİ’NE

 ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DOSYA NO: 2018 / …

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVALI/KARŞI DAVACI:………

DAVACI / DISEASE DAVALI …….

VEKİLİ…………………………….:

ARA KARAR TARİHİ…………:

İSTİNAF BAŞVURU TARİHİ.:   

KONU: ……ı Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) …… tarih 2019/….. esas sayılı dosyasının tensip kararı, aynı mahkemenin ….. tarih 2019/…. esas sayılı ara kararı ile ….. plakalı şahsıma ait taşınır hakkında ihtiyadi tedbir kararı, ….. tarih 2019/…. esas sayılı ara kararları ile şahsıma ait araç üzerindeki tedbirin kaldırılması istemimizin reddi ile davacı ile ortak edinmiş olduğumuz ….. mahallesi … ada … parsel ….. pafta da yer alan  taşınmaza ihtiyadi tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.İş bu karara karşı HMK’nın m.394/5 ve sair maddeleri uyarınca İstinaf Kanun Yoluna başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.Anılan kararların kaldırılarak talebimiz yönünde karar verilmesi taleplidir.

KARAR ÖZETİ:….. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/…. esas sayılı dosyasının tensip kararı ile davacının ihtiyadi tedbir talebi reddedilmiş,ardından davacı vekilinin dilekçesi üzerine aynı mahkemenin …. tarih 2019/….. esas sayılı ara kararı ile …. plakalı şahsıma ait taşınır hakkında ihtiyadi tedbir kararı verilmiş ve açmış olduğumuz karşı dava ve ihtiyadi tedbirin kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçemize istinaden ….. tarih 2019/…. esas sayılı ara kararları ile şahsıma ait araç üzerindeki tedbirin kaldırılması istemimizin reddi ile davacı ile ortak edinmiş olduğumuz Gaziantep ili Nurdağı ilçesi Başpınar mahallesi 117 ada 30 parsel 30k-3b pafta da yer alan  taşınmaza ihtiyadi tedbir kararı verilmesi yönündeki talebimizin reddi ile sonuçlanmıştır.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

A)….. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) ….. tarih 2017/367 esas sayılı dosyasının tensip kararı .. numaralı maddesi ile davacı tarafından ….. plakalı şahsıma ait araç hakkında talep edilen ihityadi tedbir talebi,ihtiyadi tedbirin ancak uyuşmazlık konusu olan davalarda verilebileceği,bu sebeple yasal koşullar oluşmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir.Anılan tensip zaptı tarafımıza usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.

B)Davacı vekilinin vermiş olduğu ….. tarih aynı tarih havaleli dilekçesi üzerine ….. tarih 2019/….. esas sayılı ara kararı ile aracın üçüncü şahıslara devri halinde davacı açısından ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacağından  bahisle araç kaydı üzerinde ihtiyadi tedbir şerhi konulması kararı verilmiştir. İş bu karar usulüne uygun olarak tarafımıza tebliğ edilmemiştir.Kararı öğrenme tarihimiz dava dosyasının bir suretini aldığımız ….. tarihidir.

C)Tarafımızda oluşan tereddüt üzerine e-devlet üzerinden yapılan araştırmada söz konusu araç üzerinde ….  Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) vermiş olduğu tedbir kararı görülmüş bunun üzerine sehven yapıldığı değerlendirilerek ilgili mahkemeye anılan tedbir kararının kaldırılması yönünde talepte bulunulmuş bunun üzerine …. tarih 2019/….. esas sayılı ara kararları ile şahsıma ait araç üzerindeki tedbirin kaldırılması istemimizin reddi yönündeki karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Yukarıda ifade edildiği üzere davacının talebi üzerine ….. plakalı şahsıma ait araç üzerinde verilen ilk karar …. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) …. tarih 2019/… esas sayılı dosyasının tensip kararı …. numaralı maddesi ile davacı tarafından …. plakalı şahsıma ait araç hakkında talep edilen ihityadi tedbir talebinin reddine yönelik karardır yani tedbir talebinin reddi içerikli karardır.

İş bu halde HMK m. 391 uyarınca: “İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir”. Hükmü uygulama alanı bulacaktır.Yani söz konusu karar İstinaf yasa yoluna tabi olacaktır.Ancak dava dosyası kapsamında bu yasa hükmü ihlal edilerek aynı zaman da yetki gaspında bulunularak …. tarih 2019/…. esas sayılı ara kararı ile …. plakalı şahsıma ait taşınır hakkında ihtiyadi tedbir kararı verilmiştir.Bu nedenle kararı veren merci bakımından karar açıkça yasaya aykırıdır.

Yrd. Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN bu hususa ilişkin makalesinde bu durumu şu şekilde ifade etmektedir.” İhtiyati tedbirin reddine karşı itiraz mümkün olmayıp, Kanun’da ihtiyati tedbir talebinin reddi halinde kanun yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.”Aksinin kabulü halinde dosyamızda olduğu gibi aynı mahkemenin aynı gün içinde farklı kararlar vermesi bir nevi kendi kararının itiraz merci olduğunun kabulü sonucu doğacaktır ki bunun hukuk güvenliği ilkesi kapsamında kabulü mümkün olmayacaktır.Ayrıca davacı süresinde İstinaf kanun yoluna başvurmadığından bu hakkını kaybetmiş bulunmaktadır.Hal böyle iken …. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) vermiş olduğu tedbir kararı görülmesi ve bunun üzerine sehven yapıldığı değerlendirilerek ilgili mahkemeye anılan tedbir kararının kaldırılması yönündeki talebimiz sadece hak kaybına uğramamak maksatlı olup dosyayı İstinaf aşamasına taşımak içindir .

Bunun üzerine …. tarih 2019/….. esas sayılı ara kararları ile şahsıma ait araç üzerindeki tedbirin kaldırılması istemimizin reddi yönündeki karar hukuki anlamda var olan bir karar değildir.Gaziantep BAM,2.HD.,E.2017/404 K.2017/362 T. 22.3.2017 sayılı kararı da bu yöndedir.Bu bakımdan söz konusu yasaya aykırı tedbir kararının kaldırılarak davacının da süresinde yasa yolunu kullanmadığı ve davacının avukat ile savunulduğu, söz konusu yasa yolunu bilmediği iddiasının kabul edilebilir olmadığı da göz önünde bulundurularak ….. plakalı şahsıma ait taşınır üzerindeki hukuka aykırı tedbirin kaldırılması gerekmektedir.

Ayrıca ihtiyadi tedbir şartları oluşmamıştır .Şöyle ki 6100 sayılı HMK.nun onuncu kısmının birinci bölümünde düzenlenen ihtiyati tedbir müessesesi 389.madde başlığında “geçici hukuki korumalar” olarak sınıflandırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasında “mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir” şeklinde şartları belirtildikten sonra takip eden maddelerde bu konudaki talep, verilecek karar ve içereceği hususlar, teminat, kararın uygulanması gibi sair hususlarda yapılması gerekli usul ve prosedür açıklanmıştır.

İstanbul BAM, 12. HD., E. 2017/211 K. 2017/200 T. 11.5.2017 kararında 389.madde kapsamında ihtiyadi tedbir kararına ilişkin olarak verdiği kararı şöyledir.” Hâkim kararında somut sebep gösteremiyor, bunu en azından açıklayacak veya asgari ölçüde ikna edecek delil değerlendirmesi yapamıyor, yaklaşık ispat ölçüsünü yakalayamıyorsa tedbire karar vermemelidir. Ancak bu da hiçbir zaman tam bir ispat seviyesinde ispat şartına dönüşmemelidir.  ” Yine aynı kararın devamında “Kural olarak bir davada tarafların ileri sürdüğü iddia ve savunmaların ispatı için tahkikat yapılması ve  delillerin toplanması gerekir. Hakim tüm delillerin inceleyip değerlendikten ve tam bir karara ulaştıktan sonra nihai kararını verir.

Bu husus asıl davanın kabulü için geçerli olup, bu nedenle tam ispat aranır. İhtiyati tedbirlerde ise tam değil yaklaşık ispat yeterli olacağı HMK 390/3 maddesinde düzenlenmiştir. Değişik ifade ile ihtiyati tedbire karar verebilmek için iddia olunan vakıanın subutu yönünde gerçeğe yakın bir ispatın başarılması yeterlidir… sonra eldeki davaya gelince; davacı tarafın iddiasını güçlendirecek ve yaklaşık ispat ölçüsüne uygun delilleri dosyaya sunmadığı gibi, uyuşmazlığın esasını halledecek ve yargılamayı gerektirir hususta bir ihtiyati   tedbir talep edildiği anlaşıldığından İlk Derece Mahkemesinin ihtiyati tedbiri red kararında isabetsizlik görülmediğinden davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan  reddine karar verilmiştir. ”Bu karar ışığında değerlendirecek olursak davacı vekilinin dava dilekçesinde ve  dosyaya sunduğu diğer dilekçelerinde tarafımın söz konusu taşınırı devredeceğime ilişkin art niyetli soyut beyanları dışında bahsettiğim kararda belirtildiği tabirle iddia olunan vakıanın sübutu yönünde gerçeğe yakın bir ispatın başarılması durumunun söz konusu olmadığı açıktır.

Davacı tarafıma …. Asliye Hukuk Mahkemesinde  …. tarih ve 2019/…. esas sayılı dava dosyası ile anlaşmalı boşanma davası açmış bulunmakla çekişmeli davayı açma tarihi …. dir tedbir kararı ise …. tarihlidir.Hal böyle iken aradaki süre art niyetli olmam halinde mal kaçırma girişiminde bulunmak için yeterli bir süredir.Ancak benim böyle bir kastım niyetim bulunmadığından böyle bir işleme başvurmadığımı belirtmek isterim.Söz konusu tedbiri kabul etmemekle birlikte kaldırılması yönündeki talebim sadece hukuka aykırı verilmiş kararın hüküm doğurmasını engellemek, yasal hakkımı kullanmaktan ibarettir. Arz ettiğim sebepler göz önünde bulundurularak ….. plakalı şahsıma ait taşınır üzerindeki hukuka aykırı tedbirin kaldırılması gerekmektedir.

Ayrıca ihtiyati   tedbir kararına itiraz edilen mahkemenin HMK 394/4 maddesi uyarınca kendiliğinden taraflara ( davacı – davalı – itiraz eden ) duruşma günü tebliğ edip taraf teşkilini sağlayıp gelen olursa gelenleri dinleyip, gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yapıp karar vermesi gerekirken bu kurala uyulmaması HMK 353/1-a-6 kapsamında tarafların gösterdikleri/gösterecekleri deliller hiç  hiç toplanmadan / değerlendirmeden karar verilmesi sonucunu doğuracağından, HMK’ nın emredici hükmüne ayrı olarak duruşma açılmaksızın ve ilgili taraflar dinlenmeksizin karar verilmesi, kamu düzenine aykırılık oluşturduğundan ve mahkemelerce bu durum re’sen gözetilecek hususlardan olduğundan, gerekli usul kurallarına uyulmadan verilen kararın denetimi de yapılamayacağından dosyanın yasadaki düzenlemeye göre ilgililer davet edilip dinlendikten, gelmedikleri takdirde ise dosya üzerinde karar verilmesi gerektiği İzmir BAM, 1. HD., E. 2017/658 K. 2017/642 T. 5.5.2017 kararında açıkça belirtilmiştir.

Hal böyle iken mahkemenin 08.12.2017 tarihli kararı incelendiğinde görülecektir ki taraf teşkili yapılmaksızın veya bu yönde bir tebligatta bulunulmaksızın dosya üzerinden karar verilmiştir.Bu bakımdan da ilgili tedbir kararı yasaya açıkça aykırıdır.

2 A)İstinaf yoluna başvurduğumuz bir diğer husus ise karşı dava ile talep ettiğimiz davacı ile ortak edinmiş olduğumuz yapılan ….. ili …. ilçesi …. mahallesi …. ada …parsel ….. pafta da yer alan  taşınmazın en üst katında yer alan ve parka bakan daire olduğu dairenin temelden satın alındığı ve satıcının davacının babası olması da göz önünde bulundurulduğunda halen tapuya tescilinin yapılmadığı, adresinin ….. apartmanı olduğunu belirtmek isteriz.Söz konusu daire temelden satın alınmış olup satıcı ile anlaşmamız binanın tamamlanması neticesinde dairenin seçileceği yönündedir.

Binanın tamamlanması sırasında ben ve eşim cezaevinde bulunduğumuzdan satıcı ile olan yakınlığımız nedeniyle satıcının kendinsin belirlediği daireye Van ilinden eşyalarımız taşınmıştır.Anılan taşınmaz hakkında ihtiyadi tedbir kararı verilmesi yönündeki talebimizin reddi hakkındaki … tarih 2019/….. esas sayılı karara ilişkindir.

Karşı dava dilekçemizde anılan taşınmaz ile ilgili taşınmaza ilişkin olarak ayrıca davacının anılan taşınmaza ilişkin olarak görev yaptığı tarihte …..’ya bildirmiş olduğu mal bildirimi beyanı ile şahsımın …….. sunmuş olduğum mal bildirimi beyanının ilgili kurumlardan talep edilerek dava dosyasına eklenmesi, davacıya ait ….. maaş hesabının dökümlerinin daireye ilişkin yapılan ödemeleri içermesi nedeniyle dosyaya eklenmesi yönündeki talebimiz yerine getirilmeksizin ayrıca söz konusu taşınmazın alındığı kişi itibariyle HMK’nın 203/1-a  maddesi itibariyle “Altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki işlemler”. senetle ispat yükümlülüğü bulunmayacak derecede akrabalık bulunduğu da dikkate alınmadan karar verilmesi HMK 353/1-a-6 kapsamında tarafların gösterdikleri/gösterecekleri   deliller hiç  hiç toplanmadan / değerlendirmeden karar verilmesi sonucunu doğurmuştur.

Davacı tarafın söz konusu taşınmazı külliyen reddetmesi de dikkate alındığında tarafımızda talep edilen delillerin taşınmaz hakkında kuşkuya yer bırakmayacak bilgiler içerdiğinden söz konusu delillerin toplanarak karar verilmesinin isabetli olacağı kuşkusuzdur.Ayrıca hesap dökümleri ve mal beyanlarının dava dosyasına ithali halinde açıkça görülecektir ki davacı kendi resmi mal bildiriminin hilafına beyanda bulunmaktadır.Bu durum ya mahkemenin tedbir talebinin kabulü sonucu veya davacının yalan mal beyanda bulunmak suçundan re’sen soruşturulması hususunda suç duyurusunda bulunmasına sebep olacaktır.

Davacının söz konusu taşınmazın varlığını reddetmesi hususu da göz önünde bulundurulduğunda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkımızı elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından  ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe etmekteyiz  bu nedenle  uyuşmazlık konusu olduğunda kuşku bulunmayan …. da yer alan  taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verilerek yerel mahkemenin talebimin reddi yönündeki kararının kaldırılması gerekmektedir.

Tarafımca açılan iş bu davanın harç ve giderlerini karşılayacak maddi durumum bulunmamaktadır.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 334,335,336 maddelerinde yer alan Adli Yardım muafiyetinin tarafıma uygulanması için dava harç ve giderlerini ödemeyecek durumda olduğu iş bu davada ADLİ YARDIM TALEBİNDE bulunmaktayım.

Anılan bu sebeplerle verilen kararlar açıkça yasaya ve usule aykırı hale gelmiştir.

NETİCE-İ TALEP:Arz ve izah edilen sebeplerle;

İstinaf sebeplerimizin kabulune,

Adli Yardım talebimizin kabulüne,

…. plakalı şahsıma ait taşınır üzerindeki hukuka aykırı tedbirin kaldırılması,

….. da yer alan  taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesine

Usul ve kanuna aykırı ara kararların kaldırılmasına ve …. yer alan  taşınmaz hakkında ihtiyadi tedbir talebimizin kabulüne ve ….. plakalı şahsıma ait taşınır üzerindeki  tedbirin kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/…

EK:

1.) İlgili mahkeme kararları.

Davacı/Karşı Davalı

ihtiyati tedbir kararına istinaf itiraz dilekçesi indir (word)

ihtiyati tedbir kararına istinaf itiraz dilekçesi indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir