İhalenin feshi dava dilekçesi

İhalenin feshi dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İhalenin feshi dava dilekçesi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                                                       ……….

 

DOSYA NO :

FESİH TALEBİNDE

BULUNAN :

ADRES:

ALEYHİNE FESİH

TALEBİNDE BULUNULAN :

DAVA KONUSU : ….İcra Müdürlüğünce …. Esas dosya nolu dosya kapsamında …./…/… tarihinde yapılan ihalenin feshi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

…. İcra Müdürlüğünce yürütülen yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi kapsamında şahsıma ait ….. plakalı araç …/…/…. tarihinde yapılan haciz neticesinde haczedilmiş,satış talebi üzerine ….İcra Müdürlüğünce …./…./…. tarihinde yapılan ihale ile …. bedelle …..’ye ihale edilmiştir.

Şikayet konusu ihale usule ve yasaya aykırı yapılmıştır.Şöyle ki;

Satış ilanının tebliği usulsüzdür.Satış ilanı,TK’nun 21/2 maddesine göre tebliğ edilmesine rağmen,tebligat evrakı üzerine adreste bulunmama halinde TK’nun 21/2 maddesine göre tebliğ işlem yapılması gerektiğine dair şerh bulunmamaktadır.Tebligatta bu eksiklik  bulunmakla birlikte adresimde ulaşılamadığı gerekçesi ile muhtara tebliğ yapılmıştır.

İİK’nin 134/2. maddesi göndermesi ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesi uyarınca; kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması, ihalenin feshi sebebidir.

İhalenin amacına ulaşmasını ve malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici, dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunulması ve ihaleye katılıma engel olunması ihaleye fesat niteliğindedir.

Fesat nedeni olan maddi vakıalar  Yargıtay’ın yerleşik içtihatları gereği tanık dahil her türlü kanıtla ispat edebilir.

Şikayet konusu ihalede,ihaleyi alan …. ihaleye katılmak isteyen … isimli firmanın katılımını engellemiş ve aracı olması gereken değerinin çok altında almıştır.Bu konuda tanıklarımız sayın mahkemenizce dinlenildiğinde gerçek ortaya çıkacaktır.

Satışa neden  olan takibe konu borca ve imzaya …… İcra Mahkemesine itirazda bulunulmuş ve süreç halen devam etmekte iken aracın satışına çıkılmıştır.

İcra İflas Kanunun 134’ncü maddesi gereği “İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler.”

Arz edilen nedenlerle usule ve yasaya aykırı yapılan usulsüz ihalenin feshini talep zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra İflas Kanunu  134 ve devamı maddeleri ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER :

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle,davamın kabulü ile,yasaya aykırı yapılan ve usulsüz İHALENİN FESHİNE,

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

DAVACI

İmza

Ad Soyad

 

Ekler:

 

İhalenin feshi dava dilekçesi İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir