HGS idari para cezasına itiraz dava dilekçesi

hgs itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hgs itiraz dilekçesi örneği;

 

……. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

                                                                                                   ……….

İTİRAZ EDEN…………………….…:

ADRES……………………………….…….:

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ………..:

DÜZENLENME TARİHİ.:

İTİRAZ KONUSU……..………:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından …. tarihinde tebliğ edilen ….. plakalı araç hakkında uygulanan HGS geçiş ücreti ve idari para cezasının iptalinin isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1- T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından dilekçem ekinde yer alan ….. düzenleme tarihli tutanak gereği,….. plakalı aracım hakkında “……” istasyonunda …/…./2018 tarihinde saat…. da kaçak geçiş yapılmasından kaynaklanan ….TL idari para cezası ve geçiş ücreti uygulanmıştır.

2-HGS Geçiş Ücreti ve buna bağlı olarak belirlenen idari para cezasından …/…/… tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili belgesini tebellüğ ettikten sonra haberdar oldum.

3- İdari para cezası ve geçiş ücreti usulsüzdür şöyle ki;

  • … plakalı araca ait HGS hesabı incelendiğinde görülecektir ki cezada belirtilen tarihlerde geçiş için yeterli bakiye bulunmaktadır.Tahminimce teknik cihazlarda meydana gelen bir aksaklık nedeniyle söz konusu cezaya muhatap kalmaktayım. Olay tarihinde cezada belirtilen noktadaki HGS kayıt cihazlarının bozuk olup olmadığı,yeterli bakiye olmasına rağmen cihazın neden okumadığı,konusunda gerekli araştırma yapılmasını talep etmekteyim

  • (ALTERNATİF) … plakalı araç cezada kaçak geçiş yapıldığı belirtilen gün ve saatlerde … ilinde bulunmaktadır.Bu husus dilekçemiz ekinde yer alan … belgelerden açıkça görülecektir.

  • (ALTERNATİF) aracın cezada belirtilen istasyondan izinsiz HGS geçişi yaptığına dair hiçbir kayıt, belge vs. bulunmamaktadır.Aleyhime idari para cezası uygulayan kurum tek taraflı ve hatalı olarak söz konusu cezaya hükmetmiştir.

  • (ALTERNATİF)cezaya konu gün ve saatte aracı kullanan ben değildim. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesi ile “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” denilmek suretiyle ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilke uyarınca, hiç kimse başkasının fiili dolayısı ile sorumlu tutulamaz ve cezalandırılamaz.

  • (ALTERNATİF) Kabahatler Kanunu’nun soruşturma zamanaşımını düzenleyen 20. Maddesinin 2/c fıkrasında; “…6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer.” Denmiştir. Ceza tarihi …..’dır.Tutanak tarihi ise ….’dir.Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca süresi içerisinde tebliğe verilmediği için cezanın iptali gerekmektedir.

5- Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle şahsıma ait yukarıda plakası belirtilmiş olan aracın ….. olduğundan hakkımda tesis edilen işlem haksız ve hukuka aykırı olup iptali için sayın mahkemenize başvurmak zorunluluğu hâsıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle hukuka aykırı şekilde düzenlenmiş olan yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …../…./….

İTİRAZ EDEN

EKLER:

…. Sıra no’lu ceza tutanağı

HGS cezasına itiraz İNDİR (word)

HGS cezasına itiraz İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.