Hakaret davası örnekleri

hakaret davası örnekleri
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

hakaret davası örnekleri


Hakaret davası örnekleri başlığı altında  hakaret suçu ile ilgili Yargıtay kararlarını inceleyeceğiz.

18. Ceza Dairesi         2018/2411 E.  ,  2018/4319 K. 

(…)

İnceleme konusu somut olayda; sanığın, alkolün de etkisiyle gürültü yapıp çevreye rahatsızlık vermesi ve bu hususun emniyet birimine ihbar edilmesi üzerine, olay yerine gelip kendisine müdahale etmeye çalışan polis memurlarına, “ben …, yaklaşmayın ben adamın a…na korum, size de kendime de zarar veririm” şeklinde sözler söyleyip, elindeki bıçağı görevlilere doğru salladığının anlaşılması karşısında, sanığın sarf etmiş olduğu “ben adamın a…na korum” şeklindeki sözlerin, sanığın amacı, eylemleri ve cümlenin bütünü değerlendirildiğinde, görevli polis memurları üzerinde korku yaratma kastıyla söylenen ve onların vücut ve cinsel dokunulmazlıklarına yönelik tehdit niteliğinde olup, eylemlerin bütün halde, birden fazla kamu görevlisine yönelik olarak, görevi yaptırmamak için silahla direnme suçunu oluşturduğu, ayrıca hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilemeyeceği anlaşılmıştır.

(…)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr


18. Ceza Dairesi         2018/864 E.  ,  2018/3349 K.  I (Hakaret davası örnekleri)

(…)

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Olay günü sanığın mağdura hitaben söylediği “Sen kim oluyorsun da beni arabadan indiriyorsun, hastaneye gelmiyorum.” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırı, sanık … müdafii, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.03.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr


18. Ceza Dairesi         2018/726 E.  ,  2018/3261 K.  I (Hakaret davası örnekleri)

Somut olayda sanığın, müştekilere söylediği kabul edilen “siz kim oluyorsunuz, bana kelepçe takamazsınız” şeklindeki sözlerin, muhatabların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,….nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA

(…)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr


18. Ceza Dairesi E: 2016/3311 K: 2018/1203 K.T.: 06.02.2018

(…)

Somut olayda, borçlu olan sanığın, haciz mahallinde alacaklı vekili sıfatıyla bulunan katılana söylediği kabul edilen “beklemeyin diye söyledim lan.” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi,… Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık …’in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA,

(…)

Kaynak:https://www.emsal.co


18. Ceza Dairesi E: 2017/3360 K: 2017/14995 K.T.: 18.12.2017 I (Hakaret davası örnekleri)

(…)

Sanığın müştekiye hitaben “ne çemkiriyorsun, siz alıştırmışsınız buradaki Avukatları” şeklinde söz söylediği ve tanık avukat…..araya girerek .“Avukat bey niye bağırıyorsunuz, benim de duruşmam vardı, ben de geldim sordum, sakin olun” dediği, sanığın da tanığa hitaben “sen sus, sen ne karışıyorsun” diye bağırdığı, daha sonra da kaleme gelen polis memurlarıyla birlikte kalemin dışına çıkarıldığı ve koridorda sanığın bağırmaya devam ettiği,

sanığın tartışma esnasında söylediği “ne çemkiriyorsun, siz alıştırmışsınız buradaki Avukatları.” sözleri nedeniyle, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen iddianame sonrasında ….Ağır Ceza Mahkemesince, davaya konu eylemin temel noktasının

“Çemkirmek” kelimesinin anlamı olduğu, yapılan araştırmada bahse konu kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ilk ve asıl anlamının “Birine karşı gelmek, sert cevap vermek, gereksiz yere yüksek sesle konuşmak.” olduğu, bu mahiyetteki sözlerin hakaret kabul edilemeyeceği,

yöresel olarak kullanılan ve hakaret içeren sözler de bu suçu oluşturacağı, ancak suçun işlendiği yerin Erzincan olması, sanığın Ankara’da yaşadığı ve Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu, sanığın bu durumu bilmesinin beklenemeyeceği gerekçesiyle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Ceza Genel Kurulu’nun 14.10.2008 gün ve 170-220 sayılı kararında da belirtildiği üzere; hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biri ile gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır.

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri, kaba söz veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Sanığın söylediği, kaba söz niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, anılan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

(…)

Kaynak:https://www.emsal.co


Ceza Genel Kurulu         2014/328 E.  ,  2014/386 K.  I (Hakaret davası örnekleri)

(…)

Şikâyetçi Z.. Ö..; Küçükçekmece l. Aile Mahkemesinde hakim olarak görevli olduğunu, olay tarihinde nöbetçi hakim olması nedeniyle tutuklanması talep edilen sanığın sorgusunu yaptığını, tutuklama kararını bildirdikten sonra odasına geçeceği sırada sanığın kendisine hitaben “Allah belanı versin” dediğini belirtmiş, 

Sanık aşamalarda; tutuklama kararından etkilenerek sorguyu yapan hakime “Allah belanı versin” dediğini kabul etmiş, temyiz dilekçesinde ise bu sözü görevli hakime değil, diğer şüpheli arkadaşına söylediğini savunmuştur.

Hırsızlık suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanması talebiyle hakim önüne çıkartılan sanığın, kendisinin haksız bir şekilde tutuklanmasına karar verildiğini düşünerek bunun sorumlusu olarak gördüğü sorguyu yapan hakime yönelttiği,“Allah belanı versin.” şeklindeki ifade, beddua niteliğinde, nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici bir söz ise de, şikâyetçi hâkimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Bu nedenle, yerel mahkemece sanığın beraatine hükmolunması gerektiği gözetilmeden, unsurları oluşmayan suçtan mahkûmiyet kararı verilmesi isabetsizdir.
Bu itibarla; yerel mahkeme direnme hükmünün, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

(…)

Kaynak:https://www.emsal.co


İlgili bağlantılar

Hakaret davası dilekçe örneği örnegi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir