Haczedilmezlik şikayeti dilekçe örneği

haczedilmezlik şikayeti dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

haczedilmezlik şikayeti dilekçe örneği


…..   İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO :

ŞİKÂYET EDEN (BORÇLU):

VEKİLİ :

KARŞI TARAF(ALACAKLI) :

KONU : Haczedilmezlik şikayeti hakkındadır.

DAVA DEĞERİ :  TL

AÇIKLAMALAR

Müvekkil aleyhine ..İcra Müdürlüğünün … esas sayılı dosyasıyla ilamlı/ilamsız takip yapılarak …’ya haciz konulmuştur.

Hacze konu … müvekkilin memur olması nedeniyle uhdesinde bulundurduğu devlet malıdır.Devlet mallarının haczi kabil değildir.

Hacze konu … müvekkilin ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan eşyalardandır.

Hacze konu …  , müvekkil ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya vasfındadır.

Hacze konu …  çiftçi olan müvekkilin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazidir.

Hacze konu …  çiftçi olan müvekkilin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan çiftlik hayvanı ve nakil vasıtalarındandır.

Hacze konu …  çiftçi olan müvekkilin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan zirai aletlerdendir.

Hacze konu …  müvekkilin  sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitaplardandır.

Hacze konu …  müvekkil ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve gelecek
mahsül için lazım olan tohumluğudur.

Hacze konu …  müvekkilin malül olması nedeniyle bağlanan emeklilik maaşıdır.

Hacze konu …  müvekkilin ..’dan almış olduğu burstur.

Arz ve izah edilen nedenlerle haczedilen …’nın İcra ve İflas Kanununun 82. maddesi gereğince haczi caiz olmayan mallar ve haklar kapsamında mütalaa edilmesini ve üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep etmek zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : … ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu md. 82, 83  ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yapılan haczedilmezlik şikâyetimizin kabulü ile müvekkilin …’nin üzerine konulan haczin kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin alacaklı taraf üzerinde bırakılmasına  karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Borçlu  Vekili

Av.

haczedilmezlik şikayeti dilekçe örneği İNDİR WORD

haczedilmezlik şikayeti dilekçe örneği İNDİR PDF


Haczi caiz olmayan mallar ve haklar:

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

2.Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları
ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren
mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek
mahsül için lazım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat,
Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

12.Borçlunun haline münasip evi,

13.Öğrenci bursları.

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline munhasırdır.
(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/16 md.) Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

 İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir