Haciz tutanağı

haciz tutanağı

haciz tutanağı


TC

……………………………..İcra Dairesi                                                                       Örnek No : 19*

Dosya No :………………………………

HACİZ  TUTANAĞI

Alacaklının ve varsa vekilinin veya      ………………………………………….

temsilcisinin adı ve soyadı             :    …………………………………………

Borçlunun ve varsa vekilinin veya        ………………………………………….

temsilcisinin adı ve soyadı                 :  ………………………………………….

Haczin hangi gün ve saatte ve nerede ………………………………………….

ve kimin huzurunda yapıldığı            :  …………………………………………..

Alacağın miktarı                                :  ………………………………………….

Haciz edilen mallar ve takdir edilen   ………………………………………….

kıymetler (*)                                      :  ……………………………………………

 

    Lira         .            Kuruş                  Adet                                Cinsi                                         .       

…………………     ………………………    ………………      ………………..  …………………….  …………………..

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………….   …………………..

………………..   ………………………    ………………        ………………..  ………………………..   …………………..

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………….   ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ………………………..  …………………….

…………………   ………………………    ………………        ………………..  …………………………  ……………………

                                                                                                                             TOPLAM

Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı,    ……………………………………………

mesleği ve adresi                                              :  ……………………………………………

Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı             :  ……………………………………………

Yeni alacaklıların iştirak ve  bu yüzden            ……………………………………………

ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler                :  ……………………………………………

Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları         :  ……………………………………………

Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin-      ……………………………………………

deki adresi kendisine takdir edilen ücreti,       ……………………………………………

edilmemişse sebebi                                          :  ……………………………………………

Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği,          ……………………………………………

sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar    :  ……………………………………………

 

İcra Müdürü              Alacaklı veya Vekili            Borçlu veya Vekili        Yediemin

 Mühür ve İmza               veya Temsilcisi                 veya Temsilcisi

 

_____________________________________________

(*) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse                                            Bilirkişi

ihtiyaten haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil

malların kâfi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.

(İİK m.102)

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 57’ya karşılık gelmektedir.

 

haciz tutanağı İNDİR WORD

haciz tutanağı İNDİR PDF


T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2014/1519 K: 2014/1044 K.T.: 17.12.2014

(…)
Haciz, belirli bir para alacağının tahsilini sağlamak için borçluya ait mal ve haklara icra memurunun beyanı ile hukuken el konulmasıdır.
Alacaklının haciz talebi üzerine icra dairesi üç gün içinde haczi yapar. Haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, haciz talimat icra dairesince yapılır. (İİK m.79)
İİK’nın 80. ve müteakip maddeleri uyarınca alacaklının talebi üzerine icra müdürü, borçlunun gösterilen adresinde haciz işlemini yapmak zorundadır. Haczin talimat icra dairesince yapılması halinde haciz yapılan yerde 3. kişi bulunduğu ve haczedilen mallar üzerinde istihkak iddiasında bulunduğu takdirde beyanları zapta geçirilip İİK’nun 96. ve bunu izleyen maddelerdeki prosedürün uygulanması bakımından zaptın bu haliyle asıl icra dosyasına gönderilmesi gerekir.
Haczin geçerli olabilmesi için icra memurunun haczin konulduğuna ilişkin irade beyanının belirli şekilde somutlaşarak, dış dünyaya yansıması gerekir. Yine hacze konu oluşturan taşınır mallar gereği gibi açıklanmalıdır. Bunun yapılmaması haczin butlanını gerektirir. (Prof.Dr.İlhan Postacıoğlu-Sümer Altay, İcra Hukuku Esasları, 5.Bası, s.365-366)
Taşınır malların haczi, hacze konu malın bulunduğu yere gidilmek ve orada haciz tutanağı düzenlemek suretiyle gerçekleştirilir. Bu tutanakta, alacalı ve borçlunun isimleri, haczin yapıldığı tarih, saat, haczedilen malların değeri (İİK m. 87) ve üçüncü kişiler tarafından bir iddiada bulunulması halinde(istihkak) bu beyanın yazılması ve haczi yapan icra memurunca altının imzalanması gerekir.
Haciz tutanağı, haciz ve haczedilen şeyler (mallar) için yegane (tek) ispat vasıtasıdır. Yalnız haciz tutanağında haczedildiği bildirilen şeyler haczedilmiş sayılır. Haciz tutanağında haczedilmiş olarak gösterilmeyen şeyler, gerçekten haczedilmiş olsalar bile, bunların hacizli olduğu başka bir delil ile ispat edilemez. Hangi mal ve hakların haczedildiği sadece haciz tutanağı ile ispat edilebilir. Haciz tutanağı mevcut olmadığı takdirde, haczin yapıldığı başka delillerle iddia ve ispat edilemez. (İİK m.8) (Prof. Dr.  Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İkinci Baskı, s. 424; Prof. Dr. Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, 6.Baskı, C.1, s.528; Hukuk Genel Kurulu’nun 15.11.1969 tarih 1967/İİD-678 esas, 1967/810 karar sayılı kararı)
(…)
Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr
Bu sayfada yer alan bilgiler size yardımcı oldu mu ? Cevabınız evet ise paylaşarak siz de bize yardımcı olmak ister misiniz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir