Gerekçeli karar örneği

gerekçeli karar örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

gerekçeli karar örneği bilgi vermek maksatlıdır içerik tamamen hayal ürünüdür.


TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
….
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2017/… Esas
KARAR NO : 2018/…Karar
HAKİM :
KATİP :
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ :
KARAR TARİHİ :

GEREKÇELİ KARARIN YAZILIŞ TARİHİ :
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili …/…/… havale tarihli dilekçesinde özetle, müvekkili ile davalının …/…/… tarihinde evlendiklerini, nüfus kayıt örneğinden de anlaşılacağı üzere müşterek çocuklarının bulunmadığını, müvekkili evliliğin ilk günlerinden itibaren siddetli geçimsizlik, sevgi ve saygı eksikliği, davalının müvekkiline uyguladığı fiziksel şiddet nedeniyle huzursuzluklar meydana geldiği, söz konusu huzursuzlukların zaman içerisinde katlanılmaz boyutlara geldiği ve artık müvekkilinin ortak yaşamın devamının imkansız bir hal aldığı belirtmiş ve dilekçesinde ayrıntılı belirtmiş olduğu nedenlerle müvekkili ile davalının boşanmalarına karar verilmesini, dava tarihi itibari ile tensiple beraber davacı müvekkili için …. TL tedbir nafakası ve davanın kesinleşmesi ile yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini, müvekkilinin kişilik hakları da zedelendiğinde müvekkili lehine ….. TL manevi, …. TL maddi tazminata hükmedilmesini, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekilinin dilekçesi mahkememizin …. Esas sırasına kaydedilmiştir.

Davalı …/…/… havale tarihli cevap dilekçesinde özetle, her şeyden önce dava dilekçesindeki evlilik birliğinin doğru olduğunu, davacı ile …/…/… evlenmiş bulunduğunu müşterek çocuklarının bulunmadığını, karşı tarafın dava açma hakkı bulunmadığını, davacı tarafın tam kusurlu ve bu yüzden boşanma davası açmaya da hakkının bulunmadığını, evlendiği tarihten itibaren bu güne kadar iyi bir aile hayatı içinde elinden geleni yapmasına rağmen eşinin kendisine düşen görevleri yerine getiremediğini belirtmiş ve dilekçesinde ayrıntılı olarak belirtmiş olduğu nedenlerle haksız ve yersiz olarak açılan davanın reddine, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili …/…/… tarihli cevaba cevap dilekçesini dosyaya sunmuş, dilekçe incelenerek dosyamız arasına alınmıştır.

Davalı …/…/… tarihli ikinci cevap dilekçesini dosyaya sunmuş, dilekçe incelenerek dosyamız arasına alınmıştır.

…. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, …. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan müzekkerelere ayrı ayrı cevap verilmiş, cevabi yazılar ve ekleri incelenerek dosya arasına alınmıştır.

Davacı vekili duruşmadaki beyanında: her ne kadar davalarını çekişmeli olarak açmışlarsa da, tarafların anlaştığını, anlaşmalı boşanma çerçevesinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ettiklerini, davalıdan herhangi bir maddi ve manevi tazminat, nafaka, eşya alacağı, ziynet eşyası, yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin olmadığını belirtmiştir.

Duruşmada hazır olan davacı asil: vekilinin beyanlarına katıldığını, bir maddi ve manevi tazminat, nafaka, eşya alacağı, ziynet eşyası, yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin olmadığını belirtmiştir.

Duruşmada hazır olan davalı asil: davacı ile anlaştıklarını, anlaşmalı boşanma çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, bir maddi ve manevi tazminat, nafaka, eşya alacağı, ziynet eşyası taleplerinin olmadığını belirtmiştir.

Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma istemiyle açılmış ancak yargılama aşamasında tarafların birlikte başvurması sonucu anlaşmalı boşanma istemine dönüşmüştür.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesinde; evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacağı düzenlenmiş olup, bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin, bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı (TMK.md. 184/3) hükmü uygulanmaz.
Dosyamız arasına alınan nüfus kayıt örneğinin incelenmesinde tarafların …/…/…. tarihinde evlendikleri, evliliklerinden çocuklarının bulunmadığı, dava tarihi itibariyle evliliğin bir yıldan fazla sürdüğü anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı ve delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; tarafların yargılama aşamasında birlikte başvurusuyla boşanma ve ferileri konusunda anlaştıkları görülmekle davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;

1-DAVANIN KABULÜ ile; …. İli ……İlçesi, ….. Mahallesi cilt no:…., hane no:…., ….’de nüfusa kayıtlı, ….. TC kimlik numaralı …. ve …. kızı, …. …/…. doğumlu davacı ……ile aynı yer …..’da nüfusa kayıtlı …. TC kimlik numaralı …. ve ….. oğlu …. …/…/…. doğumlu davalı …..’ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Taraflarca nafaka, maddi ve manevi tazminat, eşya ve ziynet eşyası alacağı hususlarında herhangi bir talep olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacı tarafça talep edilmediğinden, vekalet ücreti konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

4-Karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhli bir örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Dosya adli yardımlı olduğundan hüküm tarihi itibariyle alınması gerekli …. TL karar ve ilam harcının davalı taraftan tahsili ile hazineye irad kaydına,

6-Dosya adli yardımlı olduğundan ….. TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Dair, davacı vekili, davacı ile davalının yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile ….. Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. …/…/….

Katip                                                                                                                         Hakim

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Gerekçeli karar ne zaman kesinleşir?

Karar kesinleşme şerhi örneği

ETİKET:gerekçeli karar örneği

               gerekçeli karar örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir