Geçici velayet talebi dilekçe örneği

geçici velayet talebi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Geçici velayet talebi dilekçe örneği ve indirme linki yazının devamındadır.

Geçici velayet nedir ?

Boşanma davası süresince veya ayrı yaşama halinde,eşlerden biri tarafından müşterek çocuk veya çocukların velayetinin getirdiği hakların kullanılması ve sorumlulukların yerine getirilmesidir.

Geçici velayet ile tedbiren velayet terimlerini karıştırmamak gerekmektedir.Zira tedbiren velayette,velayet hakkı eşlerden birine tanınmıştır ancak bir nedenden dolayı velayetin değiştirilmesi ve velayet değişikliğinin talep edildiği dönemde tedbir olarak velayet hakkının talep edene verilmesi istenmektedir.

Geçici velayette Türk Medeni Kanunu’nun 159. Maddesi gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.” hükmü kapsamında bir önlem alınması talep edilmektedir.

Geçici velayet nasıl alınır ?

Geçici velayet talebi, devam eden boşanma davası ya da ayrılık kararı talepli davada,dava dilekçesi ile veya sonradan ilgili mahkemeye sunulacak dilekçe ile talep edilebilir.

Geçici velayet ne kadar sürer ?

Geçici velayetin süresine ilişkin açık bir yasa hükmü bulunmamakla birlikte,geçici velayetin mahiyeti itibariyle boşanma davası soncunda, velayet hakkında karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi ile sona ereceği söylenebilir.

Ancak karar verildikten sonra geçici velayetin sürekli olarak, velayetin verildiği eşte kalacağı sonucu çıkarılmaması gerekir. Süreçte yaşanan değişiklikler ve talepler üzerine geçici velayetin değiştirilmesi söz konusu olabilir.

Geçici velayet talebi dilekçe örneği

…… AİLE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

DAVACI :Ad Soyad TCKN:

ADRES :

DAVALI : Ad Soyad TCKN:

ADRES :

KONU :Boşanma davası kapsamında müşterek çocuk hakkında geçici velayet kararı bu mümkün olmaz ise müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizde derdest olan yukarıda dosya esas numarası belirtilen çekişmeli boşanma davasında,dava dilekçesi ile birlikte velayet talebinde bulunulmuş ise de geçici velayete ilişkin bir talepte bulunmamış idim.Ancak gelinen aşamada müşterek çocuk ….’nin velayetine ilişkin geçici bir düzenleme talebinde bulunulması gereği hasıl olmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun madde 159 gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.”

Dava dilekçemde belirttiğim üzere, davalı kişilik yapısı itibariyle çocuk büyütmeye elverişli olmayıp,halihazırda düzenli ikameti ve işi bulunmamaktadır.Şiddete eğilimli kişilikte olup boşanma davası süresinde müşterek çocuğun davalının velayetinde bulunması bir çok riski beraberinde getirecektir.Davalının,müşterek çocuğu bir daha göremeyeceğime ilişkin beyanları da dikkate alındığında istenmeyen hadiselere neden olacağı yönünde şahsımda ciddi kaygılar meydana gelmiştir.Evlilik birliği süresince en iyi şekilde eğitim görmesi ve bakımının temini için çaba gösterdiğim çocuğum ile ilgili yasal işlemlerin yapılması mevcut halde ciddi sorunlara neden olmaktadır.

Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle müşterek çocuk …’nin geçici velayetinin ,velayet hakkında kesin bir karar verilene kadar tarafıma verilmesi ,mahkeme aksi kanaatte ise çocuğum ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesini talep etmekteyim.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle;boşanma davası süresince müşterek çocuk ……’nin geçici velayetinin tarafıma verilmesini,aksi kanaat hasıl ise kişisel ilişkinin tesis edilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

 

Davacı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.