Feragat edilen dava tekrar açılabilir mi

feragat edilen dava tekrar açılabilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Feragat edilen dava tekrar açılabilir mi ?

Feragat,Hukuk Muhakemeleri Kanununda “davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir” olarak tanımlanmıştır.

Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. (HMK md. 311)

Bu kapsamda feragat edilen dava tekrar açılabilir mi , açılırsa ne olur sorusunun cevabını daha iyi anlayabilmek için kesin hükmün sonuçlarının ne olduğunu incelemek gerekir.

Kesin hüküm,dava konusu hukuki olayın bir kural olarak daha değiştirilmemek üzere hukuki sonucunun tespit edilmesidir.

Kesin hükümle artık dava konusu olaya ilişkin olarak hukuki itiraz yolları sonlanmıştır.

Feragat yalnız mevcut davadan değil, o dava ile istenen haktan da vazgeçme anlamına gelmektedir.

Davadan feragat neticesinde feragate konu teşkil eden hak tamamen düşer ve artık bir daha dava konusu yapılamaz (Postacıoğlu, İ.E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, İstanbul 1975, s. 479; Kuru, B: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Bası, İstanbul 2011, s.3546).

Kesin hüküm davayı sona erdirir, aynı dava yeniden açılamaz, açılırsa kesin hüküm nedeniyle reddedilir.

Feragat edilen dava sona erecek,aynı konuda, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeniden dava açılamaz, açılırsa dava kesin hüküm nedeniyle reddedilecektir

Feragat beyanından sonra bu beyanından dönmek mümkün değildir.

Hukuk Genel Kurulu   13.12.2018 tarih  2017/2206 E.  ,  2018/1940 K. sayılı kararı

(…)

Bu ilkeler ışığında somut olay değerlendirilecek olursa; davacı erkek tarafından açılan boşanma davasında davalı tarafından süresinde verilen cevap dilekçesi ile yetki itirazı ileri sürülmüştür.

Ancak davacının 09.06.2011 tarihli ilk duruşmada davadan feragat ettiği imzalı beyanıyla tutanağa geçirilmiş ve mahkemece feragat nedeniyle dava reddedilmiştir.

Feragatin davayı (uyuşmazlığı) sona erdirdiği, diğer bir anlatımla davanın derdest olma özelliğini kaybettiği ve kesin hükmün sonuçlarını doğurduğu dikkate alındığında mahkemece yetki itirazı incelenmeden feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiği açıktır.

Bir an için yetki itirazının öncelikle incelenmesi gerektiğini ve mahkemenin de yetkisizlik kararı verdiğini düşünecek olursak HMK’nın 20. maddesine göre dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesi için davalının başvurmaması durumunda, davacının feragat beyanı görmezden gelinerek, davacıya yetkili mahkemeye başvurma zorunluluğu yüklemek, yukarıda belirtilen ilkelere ters düşeceği gibi usul ekonomisi ilkesinin gerçekleşmesine de engel olacaktır.

Çünkü mahkemenin feragat beyanı ile sona ermiş olan bir uyuşmazlık hakkında davaya devam etmesi emek ve zamandan tasarruf etme imkânı ortadan kaldıracağı gibi, bir takım muhtemel giderlerin yapılması sonucunu ortaya çıkacaktır.

Diğer bir anlatımla bu durum, davayı hak arama aracı olmaktan çıkarıp bir zorlama vasıtasına dönüştürecektir.

O hâlde, mahkemenin “feragat nedeniyle davanın reddine” ilişkin kararı usul ve yasaya uygun olup direnme kararının onanması gerekir. (Kaynak ♦)

Etiket: Feragat edilen dava tekrar açılabilir mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir