Destekten yoksun kalma tazminatı

destekten yoksun kalma tazminatı
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Bu yazımızda destekten yoksun kalma tazminatı hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından verilen ,22/06/2018 tarihli,2018/6 kararı doğrultusunda konu ile ilgili akla gelebilecek soruların cevaplarını inceleyeceğiz.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu emsal niteliğinde bu kararı ile özetle anne-babaların haksız fiil ve/veya sözleşmeye aykırılık sonucu açtıkları destekten yoksun kalma tazminatı davalarında destek ilişkisinin varlığının aranması için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir bağlanması şartının aranmayacağı,destekten yoksun kalma tazminatı davalarında çocukların anne babaya destek olduklarının karine olarak kabulü gerektiğine hükmetmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı haksız fiil ve/veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle bir kimsenin ölümü sebebi ile bazı kimselerin ölenin desteğinden,bakımından,yardımlarından yoksun kalması nedeni ile kazandıkları tazminattır.

Destekten yoksun kalma tazminatı bu mahrumiyetin karşılığı olan parasal değeri ifade eder."

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25/05/1984 tarihli kararı ile bu tazminat "Desteğini yitiren kimse,yaşamaları muhtemel süre içerisinde,desteğin sağladığı yardımlardan,hizmetlerden bakım ve gözetimden mahrum kalmaktadır."şeklinde tanımlanmıştır.

Destekten yoksun kalma tazminatının hukuki dayanağı

Hukukumuzda kural olarak zararın muhatabı dışındakilerin tazminat alması söz konusu olmamakta ancak bu kurala istisna getirilerek Türk Borçlar Kanunun 53/3'ncü maddesi hükmü ile ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplarda, ölüm halinde uğranılan zararlar arasında sayılmıştır.

Destekten yoksun kalma tazminatı sigorta şirketine başvuru (dilekçe örneği için tıklayınız.)

Sigorta şirketinden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere destekten yoksun kalma tazminatının tahsiline karar verilmesi talep edilebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı görevli mahkeme

Bu tazminatın meydana gelmesinde tek bir hukuki dayanak bulunmadığından talep konusuna göre görevli mahkeme değişebilecektir.

Buna göre destekten yoksun kalma tazminatı trafik kazasından kaynaklanıyor ise ve sigorta şirketine karşı açılacaksa davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde açılması gerekirken,iş kazasından veya iş hastalığından kaynaklanması halinde ise İş Mahkemesinde açılması gerekecektir.

Bunlar dışında genel yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Ancak dikkat etmek gerekir ki ölümün gerçekleştiği hadiseye göre görevli mahkemenin tespiti gerekmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatını kimler talep edebilir?

Destekten yoksun kalanların tazminat hakkı ölenden intikal eden bir hak olmayıp,doğrudan doğruya desteğini yitiren kişinin kendisinde doğan asli ve bağımsız nitelikte bir haktır.

Ölenle ya da malvarlığı ile bir bağlantısı bulunmadığı için bağımsız bir talep hakkı tanır.

Bu nedenledir ki ölenle destekten yoksun kalan arasında kanuni veya akdi bir tazminat yükümlülüğü,mirasçılık veya akrabalık ilişkisi bulunması gerekmemektedir. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından verilen ,22/06/2018 tarihli,2018/6 kararı)

Yargıtay kararında da anlaşılacağı üzere bu tazminata hak kazanılabilmesi için aranan şart akrabalık veya mirasçılık değil,ölenin desteğinden yoksun kalmaktır.

Bu halde ölenin destekte bulunduğu yani destek ilişkisinin bulunduğu akrabası veya mirasçısı olmayan kişilerde bu tazminata hak kazanabilecektir.

Destek ilişkisi de anılan kararda şu şekilde ifade edilmiştir."Yardımda bulunan kişinin ölüm olayı vuku bulmasaydı,gelecekte de bu yardımı yapacağına güven duyulabiliryorsa aralarında destek ilişkisi ortaya çıkmış kabul edilmelidir."

Destekten faydalananın bu tazminata hak kazanabilmesi için aynı zamanda bakım ihtiyacının bulunması gerektiği yine bu içtihadı birleştirme kararında belirtilmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı süresi

2918 sayılı Kanun 109.maddesine göre; "Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar."

Zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi ölüm tarihidir

Türk Borçlar Kanunun 72'nci maddesine göre "Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır."

İLGİLİ BAĞLANTI: İş kazası tazminat davası dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir