Deport kararına itiraz dilekçesi

Deport kararına itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Deport kararına itiraz dilekçesi

..… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmeyi durdurma taleplidir.

 

İTİRAZ EDEN :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/ …/ …

KONU : ………. Valiliğinin …/…/… tarih ve ………. sayılı sınırdışı kararına itiraz ve iptal talebi ile esasa ilişkin karar verilinceye kadar işlemin yürütmesinin durdurulması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Ege denizinden Yunanistan’a gitmek isterken gözaltına alınarak,hakkında verilen idari gözetim altına alma kararının ardından ………. Valiliğinin …/…/… tarih ve ………. sayılı kararı ile sınır dışı edilmesine karar verilmiştir.

Müvekkil İran  vatandaşı olup ülkesindeki siyasi baskılar nedeniyle, ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır.Gözaltına alındığı esnada bu durumu belirterek uluslararası koruma talebinde bulunmuştur ve bu başvuruya ilişkin iltica süreci devam etmektedir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 55 maddesine göre “Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar.” Aynı Kanunun 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, sınır dışı etme kararı alınmaz.

Müvekkil ülkesinde ordu mensubu iken siyasi görüşleri nedeniyle cezalandırılma hatta idam edilme tehlikesi bulunması nedeniyle ülkesini terk etmiştir.

Müvekkil aynı zamanda göçmen kaçakçılığı suçu mağdurudur. Müvekkil Avrupa’ya göç etmek niyetinde iken insan kaçakçılarının mağduru olmuştur.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 55 maddesine göre,kanunun 54’ncü maddesi kapsamında olsa dahi sınır dışı edilemeyecek kişiler arasında “Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları” sayılmaktadır.

Dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi gereği yürütmesinin durdurulması talebim bulunmaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilin sınır dışı edilmesine ilişkin   ………. Valiliğinin …/…/… tarih ve ………. Sayılı kararının iptali ile esas hakkında karar verilinceye kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle mahkemenize başvuru gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DAYANAKLAR : 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :   ………. Valiliğinin …/…/… tarih ve ………. Sayılı kararı ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah edilen nedenler ve rense dikkate alınacak nedenlerle;

………. Valiliğinin …/…/… tarih ve ………. Sayılı kararının iptaline,

Esasa ilişkin karar verilene kadar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi gereği idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına,

Yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

 

İmza

İtiraz Eden Vekili

Av.

 

EKLER:

1-

2-

Deport kararına itiraz dilekçesi (indir)

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 53/3 maddesine göre"Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir