Deneme süresinde işten ayrılma

deneme süresinde işten ayrılma
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Deneme süresinde işten çıkarma dilekçesi ve istifa dilekçesine yer vermeden önce deneme süresinde işten ayrılma konusundan kısaca bahsedecek olursak;

İş sözleşmesinde taraflarca deneme süresi kabul edildiği halde,deneme süreli iş sözleşmesinin varlığından bahsedilebilir.

Kanun koyucu tarafından işveren ve işçiye bildirim süresine uyma gereği olmaksızın deneme süreli iş sözleşmesini fesih imkanı tanınmıştır.İşveren deneme süresinde tazminatsız olarak işçinin sözleşmesini feshedebilecektir.

Ancak deneme süreli iş sözleşmesinde,deneme süresi içerisinde işçinin ücret hakkı ve diğer hakları kanun tarafından saklı tutulmuştur.

Deneme süresi iş akdinin sonlandırılması konusunda esneklik getirilmişse de tamamen işçinin aleyhine bir süre olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere,en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. (Bkz. İş Kanunu 59)

İş Kanunu 15'nci maddesine göre;

  • Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en
    çok iki ay olabilir.
  • Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
  • Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve
    tazminatsız feshedebilir.
  • İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Deneme süresinde işten ayrılma konusunda, işçinin istifası ve işverenin,deneme süresinde işten çıkarma ile ilgili iki farklı dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

Deneme süresinde işten çıkarma dilekçesi

……/…../201..

 

Konu:Sözleşmenin tek taraflı feshi bildirimi hakkında

 

Sayın Muhatap ;

Şirketimizde …./…./201..  tarihinden itibaren çalışmaya başladığınız ve …./…/….. tarihinde 4857 sayılı İş Kanununun 15’nci maddesi gereğince deneme süresi kaydı ile akdedilen sözleşmenizin deneme süresi içinde, bu yazının size tebliğ edilmesinden itibaren (…./…/… tarihi itibariyle) tazminatsız ve ihbarsız olarak feshedildiğini,çalıştığınız süre içerisinde hak ettiğiniz maaşın bildireceğiniz hesap numarasına yatırılacağını bildirir çalışmalarınız için teşekkür ederiz.

Bilgilerinize sunulur.

İş bu bildirim (2) iki suret olarak düzenlenmiş olup taraflarca imza altına alınmıştır.

                                                                                                                                      İmza/Kaşe

Ad Soyad

(İşveren)

 

      Tebellüğ Eden:                                                              Tebliğ Eden :

                      Tarih:                                                                            Tarih:

                      İmza:                                                                            İmza:


Deneme süresinde istifa dilekçesi örneği

 

………. ANONİM ŞİRKETİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Konu:İşten ayrılma bildirimi hk.

 

Firmanızın … ili … ilçesi …. ‘de yer alan … isimli şubesinde  …/…/…. tarihinden itibaren …. personeli olarak görev yapmaktayım. …/…/… tarihinde deneme süresi kaydı ile akdettiğimiz iş akdimi …/…/… tarihi itibariyle deneme süresi içinde sonlandırdığımı bildirir ,çalıştığım süre için hak ettiğim maaş ve diğer maddi ve sosyal haklarımın tarafıma ödenmesi konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

…/…/…

İmza

 Adı Soyadı

 

İŞÇİNİN;

Adı ve Soyadı:

İkametgah Adresi:

SGK No:

Tel:

 

Deneme süresinde işten çıkarma dilekçesi (indir)

Deneme süresinde istifa dilekçesi örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.