Dava dilekçesinde davalının yanlış gösterilmesi

dava dilekçesinde davalının yanlış gösterilmesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Dava dilekçesinde davalının yanlış gösterilmesi durumunda ne yapmak gerekir?

Dava dilekçesinde davalının yanlış gösterilmesi durumunda ne yapmak gerekir?
Hukuk yargılamalarında taraf kavramı ve ilgili diğer kavramlar Dava konusu sübjektif hak  ile taraflar arasındaki ilişkinin varlığı medeni usul hukukumuzda "sıfat" olarak tanımlanmakta ve bir davada taraf olarak gösterilen kişilerin o dava ile ilgili kimseler olması zorunlu bulunmaktadır. Sübjektif bir hakkı dava etme yetkisi  kural olarak o hakkın sahibine aittir. Bir hakka ilişkin davada davacı olma sıfatı da hakkın sahibine ait bulunmakta ve buna aktif husumet denilmektedir.

Sübjektif hak kendisinden istenebilecek olan kişi de o hakka uymakla yükümlü olan kimse olup, bu da pasif husumet olarak adlandırılmaktadır. Sübjektif hak sahibi ile o hakka uymakla yükümlü bulunan kişinin kimler olduğunun belirlenmesi, bunun neticesinde, dava açan veya aleyhine dava açılan kişiler, o davada davacı veya davalı olarak taraf sıfatına sahip değillerse, mahkemece dava konusu hakkın esası hakkında inceleme yapılmaksızın davanın sıfat yokluğundan reddedilmesi gerekmektedir.

Taraf sıfatı (husumet) ve sıfat yokluğu, davada taraf olarak görünen kişiler arasında dava konusu hakkın doğumuna engel olan bir itiraz niteliğinde olup, HMK. m.116.  maddesinde  yer alan ilk itirazlardan olmadığından davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi, taraflarca ileri sürülmese dahi, gerek, mahkemece, gerekse, Yargıtay'ca tarafların bu yönde bir savunmalarının olup olmadığına bakılmaksızın kendiliğinden nazara alınır. HMK'nın 124'ncü maddesine göre iradi taraf değişikliği Dava dilekçesinde davalı taraf yanlış gösterilmiş ise,HMK'nın 124'ncü maddesine dayanılarak iradi taraf değişikliği yapılması söz konusudur. Buna göre taraf değişikliği davalının açık rızası ile mümkündür.

Taraf değişikliği talebi maddi bir hata kaynaklanmakta ve dürüstlük kuralına aykırı değil ise halinde mümkün olmaktadır.Bu durumda karşı tarafın rızası aranmamaktadır. Karşı tarafın rızası olmadan taraf değişikliği yapılması mümkün olan diğer bir hal ise,dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmasıdır.

Taraf değişikliği halinde davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmedilir. Bu halde dava dilekçesinde husumetin yanlış kişi veya kuruma yöneltilmesi halinde HMK 124 hükmü kapsamında gereken şartların varlığı halinde,cevap dilekçesinde veya münferit bir dilekçe ile taraf değişikliği yapılması mümkündür.

Bu başvuruya ilişkin dilekçe hazırlanırken,yanlış tarafa dava açılmasının maddi bir hatadan kaynaklandığını ve bu talebin dürüstlük kuralına aykırı olmadığı ya da diğer bentte yer alan hükme dayanılacak ise kabul edilebilir bir yanılgıdan kaynaklı bir durumun olduğunu ifade etmek gerekir. Mahkemenin  taraf değişikliğine karar vermesinin ardından,gerçek hasmın davaya iştiraki sağlanarak davaya devam edilecektir.

 

9. Hukuk Dairesi         2017/26959 E.  ,  2017/21546 K. (...)

6100 sayılı HMK’nın “ Tarafta iradi değişiklik” madde başlıklı 124. maddesinde; “Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir” hükmü düzenlenmiştir. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2016/14382 Esas, 2016/19209 Karar sayılı “son alt işverenin hangi şirket olduğu konusunda ihtilafın olduğu, dava dışı ... Danışmanlık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd. Şti. ile davalı şirket ve davalı ... arasındaki hukuki ve organik bağın tespiti hususu” yönünden verilen bozma ilamı sonrasında 3. celse; davacı vekilinin son kayıtlı alt işverenin dava dışı ... Danışmanlık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd. Şti. olduğunu, hataen ... şirketi olduğunu zannederek bu şirketi davalı olarak gösterdiklerini belirterek ... Danışmalık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd. Şirketinin davaya dahil edilmesini talep etmiştir. Mahkemece bu celse verilen 1 nolu ara karar ile; ... Danışmalık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd. Şti’nin dahili davalı olarak davaya eklenmesine karar verilmiştir. Ancak verilen bu karar doğru değildir. Davacı vekilinin davacının çalıştığı son kayıtlı işverenin ... Danışmalık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd.Şti. değil de ... Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olduğunu zannetmesi HMK. 124/3 gereği kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmaktadır. Şöyle ki; Davalı ... ile ... Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. arasında “ Belediye Hizmet alanlarında yapılacak işlerde 90 personel ve 3 adet araç çalıştırılması işi” için hizmet alım sözleşmesi, ... Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile ... Danışmalık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd.Şti. arasında da bu hizmetin temini için alt yüklenicilik sözleşmesi düzenlenmiştir. Davacının dosyada yer alan kayıtlar uyarınca; son kayıtlı işverenin davalı ... Danışmalık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd. Şti. olup, davalı ... Danışmalık İnş. Tem. Hiz. San. Ltd. Şti. ile davalı ... arasında asıl- alt işveren ilişkisi olduğu, davalı ... Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. davalı olarak taraf sıfatı olmadığı anlaşılmıştır.

(...)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr/

9. Hukuk Dairesi         2017/26381 E.  ,  2017/16993 K.

(...)

Mahkemece, davacının ... Grup Köyleri... ... Birliğindeki çalışmasının karşılığı olan ücretlerinin tahsili için takip başlattığı, ... Grup Köyleri... ... Birliğinin 6360 sayılı Yasa gereğince ve davalı ile ... Genel Müdürlüğü arasında yapılan 25/03/2014 tarihli protokol gereğince ...'a devredildiği, takip tarihinin 02/10/2014 olduğu, davanın itirazın iptali davası olduğu, kanunla birlikte birliğin ...'a devredileceğinin belirli olduğu, kanunu bilmemenin mazeret sayılmayacağı, HMK 124. maddesinin uygulama alanı olmayacağı, davalının davada herhangi bir husumetinin olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.  Yerel mahkeme kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir. Yerel mahkeme davacının temyiz talebini bir ek kararla kesin olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. İş bu ek karar da süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. D) Temyiz: Kararı yasal süresi içinde davacı vekili temyiz etmiştir. E) Gerekçe: Davacı, Birlik Başkanı olarak hizmet verdiği ... Grup Köyleri... ... Birliği'nin kapatılması nedeniyle, hak ve alacaklarını ... Belediye Başkanlığı'na yaptığı icra takibiyle talep etmiş ve itiraz üzerine takibin durmasıyla takip borçlusu aleyhine itirazın iptali davası açmıştır. İtirazın iptali davasında, dava takip borçlusuna karşı açıldığından HMK. nın 124. maddenin uygulanma imkanı yoktur. Ancak davacı vekili 18.02.2015 havale tarihli dilekçesinde ve 19.02.2015 tarihli oturumda takibe alacak davası olarak devam edileceğini bildirmiştir.  İtirazın iptali davasının alacak davasına dönüştürülmesi mümkün bulunmakla artık HMK'nın 124. maddesi işlerlik kazanmıştır. Bu nedenle mahkemece, davayı alacak davası olarak doğru hasma yöneltmesi için davacıya süre verilmesi gerekirken davanın yazılı şekilde husumetten reddi hatalıdır. (...)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr/

 • ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 • DOSYA ESAS NO : 2018/
 • DAVACI :
 • VEKİLİ : Av.
 • DAVALI:
 • KONU : HMK m. 124 kapsamında iradi taraf değişikliği hakkında beyanlarımız hakkındadır.
 • AÇIKLAMALAR ;
 • …/…/… tarihli dava dilekçemizde müvekkilin iş akdinin bulunduğu .. İl Özel İdaresi bünyesinde, alt işveren … Temizlik şirketi davalı olarak gösterilmiştir.Ancak ...' şirketi de … Temizlik şirketi  aynı yerde paravanla ayrılmış bir işyeridir.Bu nedenle davalı tarafın tespitinde maddi hataya düşülmüştür.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 124. Maddesine göre;
 • (...)
 • Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.
 • Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir
 • Arz ve izah edilen nedenlerle  açmış olduğumuz davamızda husumeti HMK m. 124 çerçevesinde … Şirketine yönlendirme zorunluluğu hasıl olmuştur.
 • NETİCE VE TALEP : ……. Asliye Hukuk Mahkemesine 2018/……. Esas sayılı numarası ile açmış olduğumuz davamızda husumeti HMK’nın 124’ncü maddesi hükmü gereği …şirketine yönlendirilmesine karar verilmesini, … şirketine gerekli tebligatların yapılarak taraf teşkilinin sağlanmasını ve davanın devamına karar verilmesini vekaleten arz ederiz.

Davacı Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir