Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği

Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği
Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği
Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği
Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği
Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği
Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği

Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği (indir)

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla işbu "BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır.

Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır.

1.TARAFLAR:

A) İŞVERENİN;

Adı Soyadı :

İşyeri Adresi :

SGK İşyeri Sicil No.:

B) İŞÇİNİN;

Adı soyadı :

Baba adı :

Doğum Yeri ve Yılı:

Uyruğu :

T.C. Kimlik No. :

İkamet Adresi :

2.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşme …/…/…. tarihinde başlamış olup, belirsiz süreli olarak hazırlanmıştır.

3.İŞE BAŞLAMA TARİHİ: İşçinin işe başlama tarihi …/…/…’dir.

4.YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV KONUSU:

5.İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: …… SAN.LTD ŞTİ

İşçi, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde muvafakat aranmaksızın İşverenin ………. il/ilçe sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerlerinde geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.

6.ÜCRET :İşçinin aylık BRÜT ücreti ..................................TL dir. İşçinin ücreti takip eden ayın …’nda imza karşılığında kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır.

İşçinin ücretine yapılacak zam tarihi ve zam oranı tamamen işverenin taktirindedir.

7.DENEME SÜRESİ: İşe başlama tarihinden itibaren ilk iki ay deneme süresidir. Deneme süresi …/…/… tarihi itibariyle sona erecektir.Bu süreler içerisinde taraflar sözleşmeyi ihbarsız feshetme hakkına sahiptir.

8.ÇALIŞMA SAATLERİ:İşçi kendisine işverence belirtilen çalışma saati başlangıcında işyerinde olmakla,iş çıkış saatinden önce işyerini terk etmemekle yükümlüdür.Aksi belirtilmediği sürece çalışma saatleri: 08.30-18.30’dur

Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.

9.FAZLA ÇALIŞMA: İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi .. saati aşmamak koşulu ile, yılda .. saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

10.TELAFİ ÇALIŞMASI: İşçiye,  işveren tarafından, 4857 sayılı  İş Kanununun 64.maddesinin “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. “ hükmüne uygun olarak günde üç saati geçmemek üzere  telafi çalışması yaptırılabilir.

11.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence işçiye ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

12.HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:İş bu sözleşmeye göre haftalık çalışma süresi 45 saattir.İşçi bu sürede vardiyalar halinde çalışmayı , işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı yasaların belirlediği ücret karşılığında peşinen kabul ve taahhüt eder.

13.HAFTA TATİLİ:İş bu sözleşmeye göre,işçinin hafta tatili (1) bir gündür.Hafta tatili işveren tarafından işin işleyişine göre belirlenecek günde kullanılır.

İşçi hafta içi hafta tatili kullanmış ise Pazar günü işçi için iş günü niteliğindedir.

14.İŞÇİNİN SORUMLULUKLARI:

14.a.İşçi,tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri dikkat, özen ve bağlılıkla, zamanında, doğru ve verimli şekilde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu hizmetleri karşılığında sözleşme ile belirlenen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

14.b.İşçi,işyerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sözleşmenin devamı süresince yürürlükte bulunan diğer çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği kurallarına,iş disiplinine ,çalışma şartlarına,işveren tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı ve bu konularda verilecek eğimlere katılmayı kabul ve taahhüt eder.

14.c.İşçi, görevini yerine getirirken ve sonrasında işverene ,işyerine,müşterilere,ticari işleyişe ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı, kabul ve taahhüt eder.

14.d.İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen her türlü demirbaş,mefruşat, elektronik malzemeler gibi eşyayı iyi korumak,dikkat ve özenle kullanmakla yükümlü olup,anılan malzemelerin muhafazasından, hasar görmesinden ve zayi olmasından maddi olarak sorumludur.

Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.

14.e. İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, tatil sürelerinde,hafta sonları da  olsa başka bir işte çalışmamayı,herhangi bir sıfatla görev almamayı kabul ve  taahhüt eder.

14.f. İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

14.g. İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

14.ğ.İşçi ,işveren tarafından talep edilmesi halinde iş güvenliği veya işi ile ilgili diğer eğitimlere katılmayı kabul ve taahhüt eder.

14.h.İş bu sözleşmede işveren ve işçi tarafından belirlenen adresler,tebligat adresi olarak kabul edilir ve işçinin ikamet adresini değiştirmesi halinde bir hafta içinde bu değişikliği işverene bildirme yükümlülüğü vardır.

14.ı.İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

14.i. İşçi kendi kusuru veya ihmali nedeniyle işverene veya müşterilere zarar vermesi halinde ,zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

15.İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

15.a.İşveren,işçinin ücretini sözleşme ile belirlenen günde  geciktirmeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

15.b.İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sözleşmenin devamı süresince yürürlükte bulunan diğer çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamı sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

16.İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda,yürürlükteki İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

17.Taraflar, yukarıdaki maddelerde yazılı  sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafın sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden haklı nedenle feshedilebileceğini bilir ve kabul eder.

18.İşbu belirsiz süreli iş sözleşmesi 3 sayfadan olup taraflarca okunarak 2 nüsha olarak imzalanmış olup, bir sureti işverende,bir sureti ise işçide bulunmaktadır.İşveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. …/…/…

 

 İŞVEREN                                                                                         İŞÇİ

Adı Soyadı- İmza                                                                             Ad Soyad - İmza

Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği (indir)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir