Başkasının yerine imza atmanın cezası

başkasının yerine imza atmanın cezası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Başkasının yerine imza atmanın cezası

Başkasının yerine imza atmanın cezası imza atılan belgenin niteliğine göre değişebilecektir.

İmza atılan resmi belge, niteliğinde bir belge ise suçun unsurları mevcut ise resmi belgede sahtecilik suçu oluşacaktır.

İmza atılan belge resmi belge vasfında bir belge değil ise,başkasının yerine imza atma halinde özel belgede sahtecilik suçu oluşabilecektir.Bu suçun oluşması için suçun unsurlarının gerçekleşmesi gerekir.Kısaca resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçunun unsurlarına değinecek olur isek;

 • Resmi evrakta sahtecilik suçunun unsurları;

 • Resmi bir evrakı sahte olarak düzenleme,
 • Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme,
 • Sahte resmi evrakı kullanma,
 • Failin bu üç hareketten birini ,birkaçını veya tümünü işlemesi halinde tek bir resmi evrakta sahtecilik suçu oluşacaktır.
 • Resmi evrakta  sahtecilik suçunun oluşabilmesi için belgenin ikna ve iğfal kabiliyetine yani aldatma vasfına sahip olması gerekir.
 • Resmi belgede sahtecilik suçunun cezasının temel halinin cezası "iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır."
 • Özel evrakta sahtecilik suçunun unsurları;

 • Özel belgeyi sahte olarak düzenlemek
 • Özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmak
 • Bir özel evrakı sahte olarak hazırlamak veya gerçek bir evrakı değiştirme şeklindeki
  seçimlik hareketler bakımından yeteli değildir.Bu evrakın kullanılması evrakta sahtecilik suçunun oluşabilmesi için zorunludur.
 • Özel belgede sahtecilik suçunun cezası "bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır."
 • Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2018/6890 E.  ,  2018/9678 K.

 • Kira sözleşmesinin başkasının adına imzalanması "Özel belgede sahtecilik" suçunu oluşturur.

 • .(...)sanık ...'in eşi Hande Sağel ile birlikte anaokulu açmak üzere katılanın annesine ait işyerini kiralayarak 1250 TL bedelli kira sözleşmesi tanzim etmelerine rağmen, sanığın daha az kira stopajı ödemek amacıyla aynı şartlarda ancak aylık kira bedeli 500 TL olarak gösterilen kira sözleşmesini mülk sahibinin oğlu ve aynı zamanda vekili olan katılanın yerine imza atmak suretiyle sahte olarak düzenlediği kira sözleşmesini 26.03.2008 tarihinde Karşıyaka Vergi Dairesi ile ruhsat almak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ibraz ettiğinin iddia olunması karşısında, suça konu belgenin Adli Emanette kayıtlı bulunan (1 nolu) 500 TL bedelli kira sözleşmesinin olması, sanık ...'ın 22.04.2009 tarihli duruşmada, mavi kalem ile yazılmış 500 TL bedelli kira sözleşmesinde ''kiraya veren'' bölümünde yer alan imzayı açıkça kendisinin attığını ifade etmesi, suça konu sözleşme aslının 26.03.2008 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ibraz edilmesi ve suç tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince tapu senedinin veya kira sözleşmesi aslının kuruma ibraz zorunluluğunun bulunması ve Vergi Dairesine suça konu belgenin fotokopisinin ibraz edilmesinin sonuca etkili olmadığının anlaşılması karşısında, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
 • 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
 • Bozmaya uyularak yapılan yargılamada, toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığa yüklenen suçun sübutu kabul, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 18.10.2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi. (Kaynak: https://emsal.yargitay.gov.tr/)
 • Çekte sahte imza cezası

 • Türk Ceza Kanunun 210'ncu maddesi uyarınca " Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır."
 • Kambiyo senetlerinde yapılan sahteciliğin resmi belgede yapılmış sayılabilmesi için ilgili kambiyo senedinin Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen bütün unsurlarını taşıması gerekmektedir.
 • Suçun unsurlarının oluşması halinde çekte sahte imza halinde resi belgede sahtecilik suçu oluşacaktır. Resmi belgede sahtecilik suçunun cezasının basit halinin cezası ", iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır."
 • ETİKET: başkasının yerine imza atmanın cezası
 • İLGİLİ BAĞLANTI: Evrakta sahtecilik suçu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir