Bağ kur sigortalılığının tespiti dava dilekçesi

icra dosyası yenileme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

bağ kur sigortalılığının tespiti dava dilekçesiNÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                       ……..

DAVACI:

T.C. KİMLİK NO :

ADRES :

DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu

ADRES :

KONU : Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti Talebim Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1.Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile de sabit olduğu üzere …/…/… tarihinde bağ-kur sigorta işe giriş bildirgesi ile sigorta başlangıcım yapılmıştır.

2.Anılan tarihten  itibaren kendi nam ve hesabıma aralıksız olarak tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile iştigal etmekteyim.Tarım faaliyetlerinde bunduğum .. dönüm arazim bulunmaktadır. Geçimimi ekip biçmek yoluyla elde ettiğim ürünleri yine kendi nam ve hesabıma satmak şeklinde yürütmekte olduğum tarım işleriyle sağlamaktayım…/…/… tarihinden itibaren odasına kaydım bulunmaktadır.Bu odaya kaydıma ve iyelikten kaynaklı ödemelere ilişkin belgeler dilekçem ekinde yer almaktadır.

3.…/…/… tarihleri arasında vergi kaydım bulunmaktadır.

4.Tarımsal faaliyetlerim kapsamında finansman maksatlı Tarım Kredi Kooperatifi’nden …/…/… tarihinden kredi kullandım,kullandığım krediye ilişkin belgeler dilekçem ekinde yer almaktadır.

5.1479 sayılı Kanun, zorunlu sigortalılık şemsiyesi altına en son alınan esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlara, kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygulama amacını taşımakta olup, kanunun 26. maddesinde sigortalı olmak hak e yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını, bu Kanuna göre sigortalı sayılanların, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 3 ay içinde kuruma başvurarak kayıt ve tescillerinin zorunlu olduğunu, aksi durumda Kurum tarafından resen tescil işleminin yapılacağı hükme bağlanmıştır. …/…/… tarihinde sigorta tescilim bulunmasına rağmen davalı kurum tarafından

22/03/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanunda yapılan değişiklikte de; Gerçek ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun kayıtlı bulunanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar mükellefiyetin başlangıç tarihinden itibaren,gelir vergisinden muaf olanlarla vergi kaydı bulunmayanlarda Esnaf ve Sanatkar Siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı sayılmışlardır.

6.Vergi kaydım …/…/… tarihi itibariyle bulunmasına karşın davalı kurum BAĞ-KUR sigorta tescilimi yapmamıştır.

7.Arz ve izah edilen nedenlerle kendi nam ve hesabıma yürüttüğüm çalışmalarım nedeniyle 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik kanun hükümleri gereğince vergi kaydı başlangıç tarihim itibarıyla zorunlu sigortalı olarak BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilmem gerektiğinden ilk Bağ-Kur prim kesintisinin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğumun tespiti için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Bağ-Kur sicil dosyası, SSK sicil dosyası, Bağ-Kur hizmet dökümü, SSK sigortalı hizmet cetveli, …..Odası kaydı, Tarım Kredi Kooperatifi’nden kredi kayıtları, Tanık, Yemin ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davamın kabulünü,

  1. Vergi kaydı başlangıç tarihim itibarıyla zorunlu sigortalı olarak BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilmem gerektiğinden ilk Bağ-Kur prim kesintisinin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğumun TESPİTİNİ,
  2. Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, saygıyla talep ederim. …/…/…

EKLER:

Davacı

bağ kur sigortalılığının tespiti dava dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir