Asliye hukuk mahkemesine cevap dilekçe örneği

Asliye hukuk mahkemesine cevap dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Asliye hukuk mahkemesine cevap dilekçe örneği

……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

ESAS NO:

CEVAP VEREN DAVALI : Ad Soyad , T.C.kimlik No:

ADRES :

DAVACI : Ad Soyad , T.C.kimlik No:

ADRES :

VEKİLİ : Av.

ADRES :

KONU : Davaya cevaplarımın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin … esas sayılı tensip kararı ile davacının …/…/…. tarihli dava dilekçesi tarafıma …/…./… tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde dava dilekçesine cevap veriyorum.

Davacı ile ½ oranında paylı malik olduğumuz …. Ada ….parsel ….paftadaki taşınmazın dava dilekçesinde belirtilen bölümünü hakkım olmamasına rağmen kullandığım, bu nedenle …TL ecrimisil talebi olduğunu beyanla iş bu dava açılmıştır.

Anılan dava ve talepler usul ve yasaya açıkça aykırıdır.Şöyle ki;

Davacı kardeşim olup …/…/… tarihine kadar ortak ticari faaliyetlerimiz mevcuttu.Ancak bu tarihte aldığımız karar ile ticari ortaklığımıza son vererek müşterek malların paylaşımı yoluna gittik.Bu paylaşımı ise …/…/… tarihli protokol ile yaptık.

Bu protokole göre dava konusu taşınmaz da dahil olmak üzere 3 parça taşınmazın şahsıma devredilmesi konusunda davacı taahhütte bulundu,bu taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin aynen ifası için tarafımdan …. Asliye Mahkemesinde  açılan dava halen … esas sayılı dosya ile derdest olup bu davanın sonucu bekletici mesele yapılarak davanın sonuçlanması gerekmektedir.

Ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir. Alınan bilirkişi raporu, somut bilgi ve belgeye dayanmalı, tarafların ve hakimin denetimine açık değerlendirmenin gerekçelerinin bilimsel verilere ve HMK’nın 266 vd. maddelerine uygun olmalıdır.Bu kapsamda  sayın mahkemenizce bilirkişi tayini yapılarak davacının fahiş miktardaki ecrimisil talebinin yersiz olduğu tespit edilmelidir.

Arz ve izah edilen nedenlerle somut dayanaktan yoksun davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: Borçlar Kanunu,Türk Medeni Kanunu,Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle,

…. Asliye Mahkemesinde  açılan dava … esas sayılı dosya ile derdest olan davanın bekletici mesele yapılmasına,

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

DAVALI

 

EKLER :

 

Asliye hukuk mahkemesine cevap dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir