Asliye Ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi

Asliye ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Asliye ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi

 

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                     ….

DOSYA NO :

SANIK :

ADRES

İSNAT EDİLEN SUÇ:

KONUSU :Görevsizlik Kararına İtirazımdır.

AÇIKLAMALAR :

…. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … Soruşturma No’lu dosyası ile hakkımda, Türk Ceza Kanunun 191’nci maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan cezalandırılma maksadıyla iddianame düzenlenmiş ve bu iddianame …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …….. tarihli tensip kararı ile kabul edilerek kovuşturulmaya başlanmasına karar verilmiştir.

Devam eden süreçte … Asliye Ceza Mahkemesi tarafından …….. tarihli duruşmada verilen karar ile hakkımda TCK madde 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, gereğince cezalandırılma konusunda yargılama yapmak maksadıyla ….. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.Söz konusu karar hukuka aykırıdır.Şöyle ki;

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticari amaç veya yapısı itibariyle ticarilik olmaksızın bir başkasına bedelsiz verilmesi TCK m.188/3 kapsamına dahil edilmektedir.Ancak somut olayda uyuşturucu temin etmekten bahsetmek mümkün değildir.Asliye Ceza Mahkemesinin beyanlarına itibar ettiği … isimli şahıs suçtan kurtulmak maksadıyla söz konusu beyanı vermiştir.Bedeli karşılığında veya bedelsiz şekilde uyuşturucu temini söz konusu değildir.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlığı taşıyan TCK m.188’de tanımlanan suçlar bakımından “ticari maksat” veya eylemin yapısı itibariyle “ticarilik” aranırken, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” başlıklı TCK m.191’de şahsi satın alma, kabul, bulundurma veya kullanma fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Atılı suçu işlediğini kabul anlamına gelmemekle beraber suçun niteliği Sayın Mahkeme tarafından yanlış tespit edilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden bahsedebilmek için  şahsın kullanımını aşan ve fiil itibariyle ticarilik taşıyan miktarda depolanan veya bulundurulan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunması gerekmektedir.Dava konusu olayda böyle bir şey söz konusu değildir.Suç kastının belirlenmesi açısından; bu konular dikkate alınarak karar verilmesi gereklidir.

Tarafıma isnat edilen suçun niteliği kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak olup görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. Maddesinde Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanı belirtilmiş ve işbu maddede kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere Türk Ceza Kanununda yer alan yağma, irtikâp, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflâs suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlerin ağır ceza mahkemelerinde; sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlerin ise asliye ceza mahkemelerinde görüleceği hükme bağlanmıştır

Yine aynı kanunun 14. maddesine göre mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulacağı hükme bağlanmıştır.

Şahsıma isnat edilen suçun niteliği yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edildiği üzere kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak olup söz konusu suç Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanında olmayıp Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanındadır. İşbu nedenle itirazımızın kabulü ile görevli mahkemenin …. Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna karar verilmesini talep ederim.

TALEP SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate nedenlerle;

… Asliye Ceza Mahkemesi’nin … tarihli, … Esas ve … Karar sayılı GÖREVSİZLİK kararına karşı itirazlarımn KABULÜNE;

Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsiz olduğun TESPİTİNE;karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Sanık

Ad/Soyad/İmza

 

 

Asliye ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi İNDİR WORD

Asliye ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi İNDİR PDF 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir