Araç hurdaya ayırma dilekçe örneği

araç hurdaya ayırma dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Araç hurdaya ayırma dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

MEVCUT TAŞITLAR İÇİN
EK:1

 

......................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

................................ Trafik Tescil Kuruluşunda .......................... plakalı ve adıma/……………….…...……………. adına tescilli bulunan taşıtı, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre Karayolları Trafik Yönetmeliği  hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 30/6/2010 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla, ……………..…….. İl Özel İdaresine/...............................Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne teslim etmek istiyorum.

28/2/2009 tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydımın bulunmadığına/yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetimin bulunmadığına dair bir yazının verilmesini arz ederim.

 ..../…./20….

 

 

Ad – Soyad (Unvan)

İmza

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

 

EK: Noter Satış Senedi Örneği/ Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belgenin Örneği (Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak kendi adına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine ekleyeceklerdir.)

 

 

İL ÖZEL İDARELERİNE TESLİM EDİLECEK TAŞITLAR İÇİN
EK:2

 

 

.................... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE/BÜRO AMİRLİĞİNE

 

...........................Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde ..........................plakalı ve adıma/……………….....………. adına tescilli bulunan taşıtı, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 30/06/2010 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla,  …….......................... İl Özel İdaresine teslim etmek istiyorum.

Taşıt üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair bir yazının verilmesini arz ederim.        .../…./20…..

 

Ad – Soyad (Unvan)

İmza

 

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

 

 

EKLER

1- Vergi Dairesinden Alınan Yazı (28/02/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetinin bulunmadığına dair)

2- Noter Satış Senedi Örneği/ Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belgenin Örneği (Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak kendi adına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine ekleyeceklerdir.)

 

MKEK HURDA MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDİLECEK TAŞITLAR İÇİN
EK: 3

 

 

....................... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE/BÜRO AMİRLİĞİNE

 

 

........................Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde .......................plakalı ve adıma/……………...…………….. adına tescilli bulunan taşıtı, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında, ....................................... Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne teslim edeceğimden Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya çıkarmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.     .../…/20….

 

Ad – Soyad (Unvan)

İmza

 

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

 

 

EKLER:

 • Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi”
 • Taşıtın plakaları
 • 3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”

 ................ İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

........................Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde .........................plakalı ve adıma/………………...………. adına tescilli bulunan taşıtı, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 30/06/2010 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla, müdürlüğünüze bedelsiz olarak teslim etmek istiyorum.

İstenilen belgeler ilişiktedir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim …./…/20..

 

 

Ad – Soyad (Unvan)

İmza

 

 

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

 

EKLER:

1- Vergi Dairesinden Alınan Yazı Örneği (28/02/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetinin bulunmadığına dair)

2- Trafik Tescil Kuruluşundan Alınan Yazı (Ek:4)

3- Noter Satış Senedi Örneği/ Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belgenin Örneği (Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak kendi adına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine ekleyeceklerdir.)

4- Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin örneği.

 

 

TAŞITI KENDİ ADINA TESCİLLİ OLAN MÜKELLEFLER İÇİN
EK: 6

 

 

.................... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

............................... Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde ......................... plaka ile tescilli bulunan ……………………. İl Özel İdare Müdürlüğüne bedelsiz olarak teslim ettiğim taşıtımı, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya çıkarmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.     .../…./20..

 

 

Ad – Soyad (Unvan)

İmza

 

 

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

 

 

EKLER:

 • Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi"
 • Taşıt Teslim Tutanağının bir örneği
 • 3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”
 • Taşıtın plakaları
 • 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin ödendiğine dair belge*

 

 

 

 

 

[*] Bu belge 31/12/2009 tarihinden sonra yapılan başvurularda aranılacaktır.

 

 

TAŞITI KENDİ ADINA TESCİLLİ OLMAYAN MÜKELLEFLER İÇİN
EK: 7

 

 

................ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

................................ Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde ..................................... plaka ile tescilli bulunan ve …………………….. Noterliğinin .../…/…. tarihli ve ……………….. yevmiye No.lu Noter Satış Senediyle/ …………………..………………………’den (Kamu Kurum ve Kuruluşu) iktisap ettiğim ve .................................. İl Özel İdare Müdürlüğüne bedelsiz olarak teslim ettiğim taşıtımı, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin adıma yapılarak hurdaya çıkarılmasını istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.     .../…./20..

 

Ad – Soyad (Unvan)

İmza

 

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

 

EKLER:

 • Noter Satış Senedi/Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belge
 • Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi"
 • Taşıt Teslim Tutanağının bir örneği
 • 3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”
 • Taşıtın plakaları
 • 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin ödendiğine dair belge*

 

 

 

[*] Bu belge 31/12/2009 tarihinden sonra yapılan başvurularda aranılacaktır.

 

 

EK: 8

MKEK …………………… HURDA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

..........................Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce/Büro Amirliğince, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri uyarınca hurdaya çıkartılan ......................... plakalı taşıtı, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde, müdürlüğünüze teslim etmek istiyorum.

İstenilen belgeler ilişiktedir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.  …./…/20….

 

Ad – Soyad (Unvan)

İmza

 

 

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

 

EKLER:

1- “Hurdaya Çıkarılmıştır” kaşesi vurulmuş bulunan “Araç Tescil Belgesi”

2- Vergi Dairesinden Alınan Yazı Örneği (28/02/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektirecek başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetinin bulunmadığına dair)

 

 

EK: 9

TAŞIT TESLİM TUTANAĞI
I – TAŞITINI TESLİM EDEN MÜKELLEF BİLGİLERİ
VERGİ KİMLİK NUMARASI 
T.C. KİMLİK NUMARASI 
ADI-SOYADI (UNVANI)
ADRES VE TELEFON 
II - TAŞIT  BİLGİLERİ
PLAKA NO 
MARKASI 
MODELİ 
CİNSİ 
TİPİ 
MOTOR NO 
ŞASİ NO 
MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ SERİ NO 
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ SERİ NO 
III – İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ BİLGİLERİ
ADI SOYADI 
GÖREVİ 
KURUM SİCİL NO 

 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşıt, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmü gereğince teslim alınmıştır.   .../…/20….

 

 

 

 

Teslim EdenTeslim Alan
Adı-Soyadı UnvanıAdı Soyadı
İmza/Kaşeİmza/Mühür

 

 • Tutanak üç nüsha düzenlenecek, tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecektir.
 • Tutanağın bir nüshası, taşıtı teslim alan il özel idaresinde muhafaza edilecektir.
 

 

 

MEVCUT OLMAYAN TAŞITLAR İÇİN EK: 10

 TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE / BÜRO AMİRLİĞİNE

                                                                               ………………………..

 

 

Adıma kayıtlı bulunan aşağıda özellikleri yazılı …………..…….. plakalı aracımın trafik tescil kaydını, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında sildirmek istiyorum.

Belirtilen aracımın 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih (28/2/2009) itibarıyla mevcut olmadığını beyan ve taahhüt ederim. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğumun tespiti halinde Türk Ceza Kanunu’nun 206 ncı maddesinde bulunan  “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince hakkımda takibat yapılacağını biliyor

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. …/…/20….

 

   Ad-Soyad

İmza

(Araç sahibi)

 

 

VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO    :…………….

 

ADRES VE TELEFON                  :

………………………………………

………………………………………

MARKASI 
CİNSİ 
MODELİ 
RENGİ 
MOTOR NO 
ŞASİ NO 

 

 

EK-11

 

 

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE / BÜRO AMİRLİĞİNE

                                                                        ………………………..

 

 

Adıma kayıtlı bulunan, aşağıda özellikleri yazılı …………..…….. plakalı aracımın trafik tescil kaydını, motorlu taşıt vasfını kaybettiğinden, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında sildirmek istiyorum.

Belirtilen aracımın 5838 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih (28/2/2009) itibarıyla taşıt vasfını kaybettiğine dair belge ekte sunulmuştur.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. …/…/20….

 

   Ad-Soyad

İmza

(Araç sahibi)

 

 

EKLER:

ADRES VE TELEFON                  :

………………………………………

………………………………………

MARKASI 
CİNSİ 
MODELİ 
RENGİ 
MOTOR NO 
ŞASİ NO 

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Araç ruhsat yenileme dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir