Arabuluculuk başvuru dilekçesi örneği

arabuluculuk müracaat dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Arabulucu başvuru dilekçesi örneği sayfanın devamında yer almaktadır.

1 Ocak 2018’de İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan düzenleme ile işe iade davalarında mahkemeye gitmeden arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi.İlgili kanun maddesi ile getirilen yenilikleri inceleyecek olur isek;

 • Düzenleme ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir.

 • Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır.

 • Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir.

 • İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.

 • Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

 • İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabuluculuğa başvuru zorunlu değildir.

 • Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

 • Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.

 •  Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

 • Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.

 • Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

 • Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

 • Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.

 • Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

 • İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

 • Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.

 • İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır.

 • Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.

 • Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

 • Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

 • Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

 • Arabulucu başvuru dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.


 • - Arabulucu başvuru dilekçesi örneği -

………  ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

 

Başvuran                   

İşçinin Adı Soyadı        :

T.C. Kimlik No             :

Adresi                           :

Telefon                         :

 

Karşı taraf

İşyerinin Unvanı           :

İşverenin Adı Soyadı    :

Adresi                           :

Telefon                         :

Konu                            : İş Kanunundan Doğan Zorunlu Arabuluculuk Başvurusudur.

Yukarıda açık adresi ve unvanı belirtilen işyerinde çalışmakta iken … noterliğinin …/…/… tarih ….. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile iş akdime son verildiği tarafıma bildirilmiştir. …/…/… tarihinde çalışmaya başladığım işyerinde kanunlardan kaynaklanan aşağıda kalem kalem yer verilen alacaklarımı almaya imkan bulamadan iş akdim sonlandırılmıştır.Öncelikle haksız olarak feshi ihbar edilen iş akdimin feshinden rucü edilerek işe iademi,aksi durumda işçilik alacaklarımın eksiksiz olarak tarafıma ödenmesini talep ediyorum.

1- …/…/… -  …/…/… tarihleri arasında çalışmam nedeniyle kıdem tazminatı alacağı,

2-….. aylarına ilişkin maaşımda yapılan eksik ödeme nedeniyle bakiye kalan ….TL ücret alacağı,

3-…. Tarihleri arasında kullandırılmayan yıllık  iznime ilişkin yıllık izin ücretleri,

4-…… tarihlerinde çalışmam nedeniyle kullandırılmayan genel tatil ücretleri,

5-…. Tarihlerine ilişkin hafta sonlarında çalışmam nedeniyle ödenmesi gereken hafta tatili ücretleri,

6-Mesai saatleri …:….  /   …:…. Arası olmasına rağmen hafta içi saat … ‘ a kadar çalışmam nedeniyle meydana gelen fazla çalışma ücreti,

7-İhbar tazminatı,

Dilekçemde belirttiğim hususlar dikkate alınarak, işverenle uzlaşmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

İmza

Adı Soyadı

Ekler:

 • SGK hizmet dökümü
 • İş akdinin sonlandırılmasına dair noter ihtarı.

İLGİLİ BAĞLANTI: İş mahkemesine dava dilekçe örneği

ETİKET: Arabulucu başvuru dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir