Anlaşmalı Boşanma Hakkında Merak Edilenler Ve Dilekçe Örnekleri 2019

anlaşmalı boşanma dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Anlaşmalı boşanma konusunda akla gelebilecek soruların yanıtları ile anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokol 2019 örneklerine ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma çiftlerin müşterek iradeleriyle vardıkları mutabakatla evlilik ilişkisine son vermesidir.

Anlaşmalı boşanmanın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunun 166’ncı maddesidir.

Çekişmeli boşanma davasına nazaran hızlı bir yargılama süreci söz konusudur.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi’ni hangi mahkemeye vermeliyim?

Eşler herhangi bir yer mahkemesinde anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve protokolünü mahkemeye sunarak bu davayı açabilirler. Burada dikkat önemli olan husus eşlerin davanın açılacağı yer konusunda da anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir?

Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.


Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekir.Bu halde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Hakimce taraflar dinlenerek  iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi gerekir.

Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususunda anlaşmış olması ve bu anlaşmanın hakimce uygun bulunmuş olması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Bu protokol boşanmanın mali sonuçlarına örneğin;nafaka tazminat,ev eşyası konularında varılan uzlaşmayı ve çocukların durumu yani velayete ilişkin uzlaşılan konuların yer aldığı anlaşma metnidir.Bu metni tarafların özgür iradeleriyle kabul etmiş ve imzalamış olmadı gerekir.Bu anlaşmanın yazılı olarak hazırlanması zorunluluk olmamakla birlikte uygulamada yazılım olarak hazırlanıp dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmaktadır.

Anlaşmalı boşanma temyiz edilirse ne olur?

Anlaşmalı boşanma temyiz edilmesi halinde anlaşmalı boşanma yönündeki iradeden rücu niteliğinde değerlendirilerek,çekişmeli boşanman davasına dönüşecektir.Sonrasında çekişmeli boşanma olarak devam edecektir.


Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçebilir miyim?

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir davaya çekişmeli olarak devam edilir.

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönebilir mi?

Tarafların sundukları anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli boşanma davasındaki beyanlarıyla çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanma davasına çevirmeleri mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmak istemediğimi söylersem ya da anlaşmalı boşanma davasına gitmezsem ne olur?

Boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak devam eder çekişmeli boşanma davasına ilişkin dilekçe değişimi,ön inceleme ve tahkikat (duruşma ) aşamaları gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde velayete ilişkin hükümleri mahkeme kabul etmek zorunda mıdır? 

Böyle bir zorunluluk yoktur.Hakim çocuğun menfaatine olacak başka  bir düzenlemeye de karar verebilir.Aynı durum çocukla şahsi ilişkinin düzenlenmesi konsunda da geçerlidir.

Anlaşmalı boşanma davasında kabul edilen yoksulluk nafakası ödeme şartından boşanma kesinleştikten sonra vazgeçebilir miyim ?

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında sonradan meydana gelen değişiklikler sebebiyle yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ilişkin şartların oluşması halinde yoksulluk nafakasının kaldırılması mahkemeden talep edilebilir.

Anlaşmalı boşanma davası sırasında nafaka istemedim boşanma kesinleştikten sonra isteyebilir miyim?

Bu aşamada yoksulluk nafakası isteme imkanı kalmamıştır ancak çocuğunuz var ise iştirak nafakası istenmesi mümkündür.

Tazminat isteme hakkımı saklı tutarak anlaşmalı olarak boşanmam mümkün mü?

Tazminat haklarını saklı tutulmak suretiyle anlaşmalı boşanma mümkün değildir zira anlaşmalı boşanmanın mümkün olabilmesi için mali konularda uzlaşı gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi

NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                            …….

                                                                                                          

DAVACI                         :

ADRES                         :

DAVALI:

ADRES                          :

DAVA KONUSU           :

AÇIKLAMLARIM:
1-Davalı …. ile …. tarihinden beri evli bulunmaktayım.Bu evlilikten …. isimli müşterek bir kız çocuğumuz bulunmaktadır.

Müşterek çocuğumuz ….’in velayetinin davacı olan şahsıma verilmesini talep etmekteyiz.

2-Aramızda sevgi ve saygı bağı kalmamıştır.Evliliğimiz fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamamız imkânsız hale gelmiştir.Aile birliğimiz taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır.Bundan sonra bir araya gelerek evlilik birliğini yürütmemiz imkânsız hale geldiğinden birlikte oturup boşanma hususun her yönüyle konuştuk ve anlaştık, boşanmamızın her iki taraf için daha yararlı olacağı kanaatine varmamız nedeniyle iş bu davayı açmaya karar verdik.

3-Davalı eş ….. boşanmayı kabul etmektedir.Aramızda ../../2019 tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları ve diğer konular hakkında anlaşmaya varılmıştır.Bu protokol dilekçeme ekli bulunmaktadır.

4-Boşanma karşılığında taraflar birbirlerinden tazminat talep etmemektedirler.Maddi herhangi bir talebim yoktur.Kendi adıma ve çocuğum adına nafaka talebim yoktur.Davacıdan ziynet alacağı veya başkaca bir mal alacağım söz konusu değildir.

5-TMK md 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.”

Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanmayı talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK md 166, HMK ilgili hükümleri

DELİLLER                  :Nüfus Kayıtları, ../../…. Tarihli Protokol ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK     :

Davalı eş …. de boşanmayı kabül ettiğinden ../../2019 tarihli protokol de göz önüne alınarak anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesine,

Yargılama masraflarının taraflara yükletilmesine karar verilmesine,

Duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederim. …/…./2019

                                                                                                                                               DAVACI

EK-1 : Nüfus kayıtlarını gösterir belge

EK-2 : ../../…. Tarihli Protokol


NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                           ………                                                                                                                                                   

  1. TARAF :

         ADRES                 :

  1. TARAF                 :

         ADRES                 :

         HÜKÜMLER         : Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Davacı asil ve davalı asil M.K md. 166 çerçevesinde işbu protokolle aşağıdaki hükümler ışığında anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişlerdir.

İş bu protokole göre;  

Boşanma Konusu:Davacı eş olarak benim tarafımca davalı eşim ….  aleyhine açmış bulunduğum boşanma davası davalı eşim tarafından kabul edilmiştir. İkimizin de bu husustaki kararı boşanmaya karar verilmesi yönündedir.

Velayet Konusu:Davalı eşim ile olan evliliğimizden Melek adında müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.Çocuğumuz Melek’in velayetinin annede yani davacı olan tarafımda kalması yönünde davalı eşim ile mutabakata varmış bulunmaktayız.

Nafaka Ve Tazminat Konusu:Yukarıdaki hususa ek olarak müşterek çocuğun eğitimine dair bütün giderleri tarafımca karşılanacaktır.Davalı eşimin, şahsımdan herhangi bir maddi, manevi tazminat talep ve nafaka isteği bulunmamaktadır. Aynı şekilde benim de davalı eşimden hiçbir talebim yoktur.

Ortak Mallar Ve Kişisel Eşya Paylaşımı Konusu:Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;paylaşıma konu bir malvarlığı bulunmamaktadır.

Çocukla Şahsi Münasebet Kurulması Konusu:Taraflar olarak müşterek çocuğumuzun davalı tarafından görülmesi konusunda; gün ve saat sınırlaması olmaksızın davacının talep ettiği gün ve saatte görebileceği şekilde anlaşmış bulunmaktayız.

Yargılama Masrafları Ve Giderler:Taraflar birbirlerinden mahkeme masrafı ve vekalet ücreti talep etmeyecektir.

Yukarıda madde madde açıklamış olduğumuz işbu protokol hazırlanırken ve imzalanırken davalı eşim ve ben hiçbir etki ve baskı altında kalmadığımızı beyan ederiz. Hangi sebeple olursa olsun anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi halinde işbu protokolün hükümsüz olduğunu kabul etmekteyiz.

İş bu protokol taraflarca 2 nüsha olarak hazırlanarak imza altına alınmıştır. …/…./2019

       DAVACI                                                                      DAVALI    

İMZA                                                                           İMZA


NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                              ……..                                                                                                  

  1. TARAF                :

         ADRES                :

  1. TARAF                :

         ADRES                :

         HÜKÜMLER         : Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Davacı asil ve davalı asil M.K md. 166 çerçevesinde işbu protokolle aşağıdaki hükümler ışığında anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişlerdir.

İş bu protokole göre;  

1-)….. ve … doğumlu …. isimli müşterek çocukların velayeti eşlerden …..’da  kalacaktır.

2-)Taraflar,boşanma nedeniyle, birbirilerinden maddi-manevi tazminat adı altında herhangi bir ödeme talep etmemektedirler.

3-)Baba ………, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları …… için iştirak nafakası olarak, her ayın 1’inde, 500- TL yi (BEŞYÜZ Türk Lirası), müşterek çocuk …..’nın velayetini alan ……. tarafından gösterilecek bir banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

4-)Taraflar evlilik birliği süreci içerisinde edindikleri ev eşyaları ve ziynet eşyaları konusunda karşılıklı olarak anlaşmış olup tarafların bu hususta birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

5-)Baba ……… velayeti annede olan çocukları istediği zaman görebilecektir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemez.

6-)Müşterek hanede bulunan eşyalar taraflardan ………… da kalacaktır.

7-)Eşlerden … adına tescilli … plakalı araç …. da kalacaktır.

8-)Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkeme’nin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler.

Yukarıda madde madde açıklamış olduğumuz işbu protokol hazırlanırken ve imzalanırken davalı eşim ve ben hiçbir etki ve baskı altında kalmadığımızı beyan ederiz. Hangi sebeple olursa olsun anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi halinde işbu protokolün hükümsüz olduğunu kabul etmekteyiz.

İş bu protokol taraflarca 2 nüsha olarak hazırlanarak imza altına alınmıştır. …/…./2019

                 DAVACI                                                                       DAVALI    

                  İMZA                                                                           İMZA


Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği 2019 indir (word)

Anlaşmalı boşanma protokol 2019 indir (word)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir