Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek 2019

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek 2019 başlıklı yazımızda aşağıdaki soruları Yargıtay kararları yargı uygulamaları kapsamında aşağıdaki soruları yanıtlayacağız.

 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçunda görevli mahkeme neresidir?
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçunda iştirak mümkün müdür?
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçunda zamanaşımı süresi ne kadardır?
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçu cezası nedir?
Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçu 2019
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçu İcra İflas Kanunun 331. maddesinde düzenlenmiştir.
 • Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde kanunda sayılan fiillerin işlenmesi gerekmektedir.
 • Suçun maddi unsuru:
 • Borçlunun bu suçu işleyebilmesi için mevcudunu suni surette eksiltmesi gerekmektedir.Bunu herhangi bir şekilde değil kanunda sayıldığı fiiller ile işlemelidir.Kanunun sınırlı sayıda yani artılması ve genişletilmesi mümkün olmayacak şekilde saydığı bu eylemler şunlardır;
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkarmak,(Borçlunun malvarlığını satış veya başkaca şekilde devretmesidir.Bu fiil genellikle borçlunun malvarlığına ilişkin değerlerini, anlaşmalı olduğu kişilere veya yakınlarına devredilmesi şeklinde işlemektedir.Pek tabi ki malın iyi niyetli üçüncü kişilere devri de mümkündür.)
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını telef etmek,(Borçlunun malvarlığındaki malları  yok etmesi)
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını kıymetten düşürmek (Malların değerini azaltıcı fiillerde bulunmak)
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirmek,(Malları muvazaalı veya gerçek şekilde başkasının sorumluluğuna vermek)
 • -Asıl olmayan borçlar ikrar etmek.(Gerçekte var olmaya borçların varlığını kabul ederek,malvarlığında eksiltmede bulunmak.Bu fiil genellikle gerçekte varolmayan bir ticari ilişki neticesinde,suni bir borç yaratılarak anlaşmalı kimselere malın tasfiyesinin sağlanması ve bu suretle alacaklının takibinden kurtulmak şeklinde işlenir.)
 • Suçun manevi unsuru:Suçun işlenebilmesi suçu işleyen kişi de alacaklısını zarara sokmak kastı bulunmalıdır.
 • Bu suçun işlenmesi için borçlu aleyhine aciz belgesi aldığı veya alacaklının alacağını alamadığını ispat etmesi gerekmektedir.
 • Suç şikayete tabidir yani kamu davası değildir ve suçu işleyen kişinin cezalandırılabilmesi için şikayet şartı bulunmaktadır.
 • Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçunda görevli mahkemeye ilişkin örnek bir Yargıtay kararı inceleyerek cevap vereceğiz.
 • 12. Hukuk Dairesi 2016/5769 E. , 2016/24768 K. sayılı kararında;
 • (...)
 • İcra mahkemesi İİK'nun 4. maddesinde düzenlenmiştir.
 • Bu maddenin birinci cümlesi göre icra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi, icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş hakim tarafından yapılır.
 • İcra mahkemesi bu şikayet ve itirazlar dışında hacizde ve iflasta istihkak davalarına da bakar. (İİK m. 97-99,228)
 • İİK'nun 331 ve sonraki maddelerinde icra iflas suçlarından büyük bir kısmına bakmak ve bu suçlar için ceza vermek icra mahkemesinin görevi içindedir.
 • İcra mahkemesi icra ve iflas suçları hakkında karar verirken ceza mahkemesi gibi hareket eder.
 • İcra mahkemesi İİK 89/4. maddesine göre açılan ceza ve tazminat davasını hem ceza hem hukuk mahkemesi sıfatı ile inceleyip karara bağlar.
 • İİK'nun 89/4. fıkrası hükmü uyarınca davada görevli mahkeme icra mahkemesidir.
 • İcra hakimi davanın niteliğine göre hem hukuk hem de ceza hakimi sıfatını haizdir.
 • İİK'nun 89/4. maddesi hükmüne göre hem ceza hem tazminat talep edilmiş ise icra hakiminin davaya icra ceza hakimi sıfatı ile bakması gerekir (Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 s. 481).
 • (...) şeklindedir.
 • Buna göre İİK 331'nci maddesinde yer alan alacaklısını zarara uğratmak maksadıyla malvarlığını eksiltme suçunda İcra Ceza Mahkemeleri görevlidir.Bu konunun teyidini Yargıtay kararlarını incelediğimizde kolaylıkla yapabilmekteyiz.İİK 331'nci maddesine ilişkin kararların İcra Ceza Mahkemelerince verildiği Yargıtay kararlarında görülecektir .
 • Hukuk Genel Kurulu         2017/373 E.  ,  2018/319 K. sayılı kararı şu şekildedir;(...)İİK'da düzenlenen suçlar bakımından, yeni dönemde de, 5271 sayılı CMK hükümlerinin değil, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun ilgili hükümleri uygulanmalıdır.
 • Ancak atıf yapılan hallerde CMK hükümlerinin uygulanabileceği açıktır. Diğer taraftan İcra ve İflas Kanununda kendine özgü bir özel yargılama sisteminin öngörülmüş olması, bu kanunda düzenlenen suçlara ilişkin yargılama işlemlerinin ceza muhakemesi faaliyeti olmadığı anlamına gelmemekte olup, aksine sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde ve özel kanunun amaç ve prensiplerine uygun düştüğü ölçüde ceza muhakemesi kural ve ilkelerinin İİK’da düzenlenen suçlara ilişkin yapılan yargılamalarda da kıyasen uygulanması mümkündür.(...)
 • Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararından açıkça anlaşılmaktadır ki ceza muhakemesi kural ve ilkelerinin İİK’da düzenlenen suçlara ilişkin yapılan yargılamalarda da kıyasen uygulanması mümkündür.Bu kapsamda iştirak hükümlerinin Türk Ceza Kanununda yer alsa da bu karardan hareketle uygulanmasının mümkün olduğu söylenebilecektir.
 • Kaldı ki bu suça ilişkin Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2014/11689 E. , 2014/21985 K. sayılı kararı da iştirakin mümkün olduğu sonucuna varmamızı sağlamaktadır.".. plakalı araç devrinin 12.03.2009 tarihinde yapıldığı ve şikayetin süresinde olduğu, borçlu adına kayıtlı... ., O. . 0. ...plakalı araç devirlerine ilişkin dosya içerisinde belge bulunamadığı anlaşılmakla araç devirlerine ilişkin satım sözleşmesi örnekleri getirtilerek, şikayetin süresinde olup olmadığı, süresinde ise ... plakalı araç ve bu araçların devirlerinin alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapılıp yapılmadığı ile sanıkların iştirak iradelerinin bulunup bulunmadığı hususları devredilen diğer araçlar ve akaryakıt tesisleri yönünden şikayet süresinin geçtiği de gözetilerek hukuki durumlarının takdiri gerekirken eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi.."şeklindedir.
 • Bu konuya en net açıklamayı getiren Yargıtay kararı ise 11. Ceza Dairesi         2013/5101 E.  ,  2014/19796 K. sayılı kararıdır.Bu karar"(...)İİK'nun 331. maddesinin suça iştirak edenlere yönelik “son” fıkrasına, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra yer verilmemiş ise de, 5237 sayılı TCK’nun 37 ila 41. maddelerinde düzenlenen iştirak hükümlerine göre suça katılmanın mümkün olacağı cihetle, aynı suçtan sanık D.. Ç.. hakkındaki dava tefrik edilerek mahkemenin 2010/1222 Esasına kaydedilmiş olup, sanıklar aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu ve biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyeceği, ayrıca eylemin her takip için ayrı şikayet olunsa dahi koşulları bulunduğu takdirde tek suç oluşturması karşısında, İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesinin 2010/296 Esas sayılı dosyasının mükerrer cezalandırılmaya neden olunmaması açısından mümkünse birleştirilmesi, olmazsa anılan dosyalardan bu davayı ilgilendiren belgelerin onaylı suretinin alınarak denetime imkan verecek şekilde incelenip tutanağa geçirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi (...)  "şeklindir.
 • İzah edilen nedenlerle İİK 331 'nci maddesinde yer alan suça iştirak mümkündür bu nedenle söz konusu suçun işlenmesinde azmettiren,yardım eden ve T.C.K'nda yer alan diğer iştirak şekilleri ile şerik olmak mümkündür.
 • Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek suçunun cezası altı aydan
  üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıdır.
 • Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentinin rehin alacaklısına zarar vermek kastı ile
  taşınmaz dışına çıkarılması halinde, eklentinin zilyedi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Dava zamanaşımı: Sekiz yıldır.

(TCK. madde 66/I-e) (Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıldır.)

Ceza zamanaşımı: On yıldır.

(TCK. madde  68) (Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında  on yıldır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir