Alacak davası cevap dilekçesi

alacak davası cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Alacak davası cevap dilekçesi

…’NCI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                       ………

CEVAP VEREN DAVALI :

VEKİLİ:

ADRES :

DAVACI :

VEKİLİ:

ADRES:

DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞ TARİHİ: …/…/…

DAVA DEĞERİ: …TL

KONU : Alacak Davasına Cevaplarımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı şirket vekili aracılığı ile mahkemeye sunduğu …/…/… tarihli dava dilekçesi ile müvekkil siteye ait binanın A bloğunun çatı yapımı tadilat ve tamiratı, havalandırma sisteminin yapımı için sözleşme düzenlendiğini, taraflar arasındaki A blokun çatı tadilatı ve tamiratının yapılması için imzalanan sözleşmede bedelin malzeme ve işçilik tutarı 17.500,00 TL olarak kararlaştırıldığı, sonrasında diğer beş bloğun daha aynı şartlarda yapımının sözlü olarak kararlaştırıldığı ve bu işlerden kaynaklanan ….TL bakiye tutarın ödenmediğinden bahisle …TL alacağın yasal faizi ile birlikte tahsili talep etmiştir.Davacının talebi somut dayanaktan yoksun ve açıkça hukuka aykırıdır.Şöyle ki;

Davacı ile müvekkil arasında A bloktaki tamirat ve tadilata ilişkin olarak 17.500,00TL tutarında anlaşma üzerine diğer blokların yapımında da bu bedel esas alınarak hareket edilmiş olup davacı tarafından malzeme masrafların ve işçilik giderinin artması nedeni ile davaya konu edilen alacak talep edilmiştir.

Davacının yaptığı toplam iş bedelinin ….000,00 TL’nin ….TL’si …/…/… tarihli çek ile  25.996,20 TL si ise nakit olarak elden ödenmiştir, bu kapsamda davacıya toplamda …TL ödeme yapılmıştır.

İşin yapıldığı tarihteki rayiç üzerinden davacının talepte bulunması yersizdir.Çünkü tarafların A bloğa ilişkin olarak yaptıkları anlaşmanın inancı ile müvekkil tarafından diğer blokların yapım işi davalıya tevdi edilmiştir.

Bu suretle taraflar arasında sözlü şekilde eser sözleşmesi kurulması ve bu sözleşmede davacıya ödenecek tutarın ise A bloğun yapım işine göre belirlenmesi söz konusudur.Taraflar arasında belirlenen sözleşme bedeli götürü usulü olarak kararlaştırılmıştır.

Müvekkille davacı arasında her ne kadar yazılı sözleşme mevcut değil ise de; sözleşme kapsamının tanık beyanları ve her türlü delil ile ispatlanabileceği Yargıtay’ın yerleşik içtihat ve uygulamalarında kabul edilmektedir.

Davacı işin yapıldığı tarihteki piyasa rayiçlerine göre bedelinin talep etmekte ise bu bedel artışını somut şekilde ispat etmekle yükümlüdür.Bunun ispatının tarafımızca yapılmasını beklemek yersiz olacaktır.

Arz ve  izah edilen nedenlerle davacının yasal dayanaktan yoksun talebinin reddini talep zorunluluğu gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : B.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Sözleşme örneği, ödemelere ilişkin belgeler, tanık beyanları,bilirkişi sair her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP :Yukarıda sayılan nedenlerle,davanın reddine ,yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz  ederim.…/…/…

 

DAVALI  VEKİLİ

 

 

 

Alacak davası cevap dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir